Wyso­kie wyniki bada­nia satys­fak­cji Klien­tów Con­tent House

kategoria:
4 min

W naj­now­szym rapor­cie maga­zynu Media Mar­ke­ting Pol­ska, nasza agen­cja została doce­niona za roz­bu­do­wa­nie oferty dla rynku e-com­merce oraz spe­cja­li­za­cję w obsza­rze con­tent mar­ke­tingu. Współ­pra­cu­jemy z takimi gigan­tami jak Inte­ria i Alle­gro, a także z fir­mami z branż logi­stycz­nej, cate­rin­go­wej, ener­ge­tycz­nej i budow­la­nej.

Raport „Agen­cje Mar­ke­ting Servi­ces i Agen­cje Digi­tal” to coroczne bada­nie, prze­pro­wa­dzone przez redak­cję maga­zynu Media Mar­ke­ting Pol­ska i kon­cern Kan­tar Mil­l­ward Brown. Oceny przy­dzie­lane przez klien­tów wska­zują ich poziom zado­wo­le­nia ze współ­pracy z agen­cjami.

Con­tent House naj­lep­szy w czte­rech kate­go­riach

W bada­niu Kan­tar Pol­ska osią­gnę­li­śmy świetne wyniki, które potwier­dzają nasze zaan­ga­żo­wa­nie w dostar­cza­nie naj­wyż­szej jako­ści usług. W kate­go­riach takich jak zado­wo­le­nie ze współ­pracy oraz obsługa klienta uzy­ska­li­śmy wyso­kie oceny na pozio­mie 4,9. Wyso­kie noty w kate­go­rii stra­te­gicz­nych i dłu­go­fa­lo­wych roz­wią­zań (5,9) oraz rozu­mie­nia idei zin­te­gro­wa­nej komu­ni­ka­cji (5,9) potwier­dzają, że nasze podej­ście do mar­ke­tingu jest doce­niane przez Klien­tów. Szcze­gól­nie cie­szy nas fakt, że zdo­by­li­śmy naj­wyż­sze miej­sca w czte­rech waż­nych kate­go­riach:

4.0

czy poleciłbyś agencję swojemu przyjacielowi[1]

6.0

przestrzega zasad etyki zawodowej[2]

5.9

usługi agencji warte są pieniędzy, które jej płacimy

5.9

wywiązuje się z obietnic składanych w przetargach

Te wyniki pla­sują nas w ści­słej czo­łówce agen­cji mar­ke­tin­go­wych w Pol­sce. Dzię­ku­jemy naszym Part­ne­rom za zaufa­nie i owocną współ­pracę, która także nam daje ogromną satys­fak­cję.

[1] w skali 1-4

[2] w skali 1-6

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

nagrody i wyróżnienia