Spec Bau

Spe­c Bau Pol­ska sp. z o.o. to reno­mo­wany wyko­nawca inwe­sty­cji budow­la­nych, który od lat ma sta­bilną pozy­cję na rynku oraz bogate doświad­cze­nie. Dzięki zaawan­so­wa­nej wie­dzy i sze­ro­kim kon­tak­tom firma ofe­ruje nie tylko naj­wyż­szej jako­ści usługi, lecz rów­nież dosto­so­wuje się do ocze­ki­wań swo­ich klien­tów, podej­mu­jąc się inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów budow­la­nych i stale roz­sze­rza­jąc zakres swo­jej dzia­łal­no­ści.

Background

Dotych­cza­sowa strona inter­ne­towa stra­ciła na aktu­al­no­ści i nie speł­niała ocze­ki­wań użyt­kow­ni­ków. Tre­ści wyma­gały aktu­ali­za­cji oraz przejrzystej formy prezentacji. Marka dys­po­no­wała niejed­no­znacz­nie sko­dy­fi­ko­waną iden­ty­fi­ka­cją wizu­alną, która została odświeżona i ujednolicona.

Wyzwanie

Odświe­że­nie i wzmoc­nie­nie wize­runku Spe­c Bau jako nowo­cze­snego, pręż­nie dzia­ła­ją­cego part­nera na rynku gene­ral­nego wyko­naw­stwa inwe­sty­cji budow­la­nych. Zak­tu­ali­zo­wa­nie oraz uspój­nie­nie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej. Zapla­no­wa­nie har­mo­no­gramu przy­szłych, regu­lar­nych dzia­łań w zakre­sie con­tent mar­ke­tingu, w tym jego dys­try­bu­cji w mediach spo­łecz­no­ścio­wych.

Realizacja

Nasze dzia­ła­nia dla marki Spe­c Bau Pol­ska sp. z o. o. roz­po­czę­li­śmy od stwo­rze­nia nowej strony inter­ne­to­wej https://spec­bau­pol­ska.pl/. Opra­co­wa­li­śmy zupeł­nie nowe tre­ści i zapro­jek­to­wa­li­śmy ser­wis, który jest odpo­wie­dzią na potrzeby użyt­kow­ni­ków strony. W ramach naszych dzia­łań zbu­do­wa­li­śmy całą witrynę oraz zak­tu­ali­zo­wa­li­śmy iden­ty­fi­ka­cję wizu­alną Klienta, co zaowo­co­wało nowym, świe­żym wyglą­dem opar­tym na kolo­rze gra­na­to­wym i cha­rak­te­ry­stycz­nym ścię­tym naroż­niku gra­fik.

Przy­go­to­wane tre­ści pod­kre­ślają nowa­tor­ski spo­sób myśle­nia Spe­c Bau oraz cer­ty­fi­ka­cję uzy­skaną przez ich roz­wią­za­nia, a także zobo­wią­za­nie marki do eko­lo­gicz­nego podej­ścia w inwe­sty­cjach. Dodat­kowo, aktyw­nie zarzą­dzamy komu­ni­ka­cją na plat­for­mie Lin­ke­dIn, pre­zen­tu­jąc aktu­al­nie reali­zo­wane kon­trakty. Tre­ści regu­lar­nie zasi­lamy wyko­na­nymi przez nasz Zespół zdję­ciami inwe­sty­cji oraz nagra­niami z dro­nów.

Jako część naszej współ­pracy, stwo­rzy­li­śmy rów­nież nowy sza­blon pre­zen­ta­cji na wewnętrzne potrzeby Spe­c Bau, pro­po­nu­jąc nowe tre­ści, które sku­piają się na syner­gii dzia­łań oraz inno­wa­cyj­nych roz­wią­za­niach ofe­ro­wa­nych przez Klienta. Takie kom­plek­sowe podej­ście przy­czy­niło się do zwięk­sze­nia widocz­no­ści i roz­po­zna­wal­no­ści Spe­c Bau dla inwe­sto­rów na rynku budow­la­nym.

Formaty contentu / Usługi

Treści na www

Artykuły

Social media

Video content