Arty­kuły spon­so­ro­wane – co je cha­rak­te­ry­zuje i gdzie je publi­ko­wać?

kategoria: wiedza
Artykuły sponsorowane – co je charakteryzuje i gdzie je publikować?
11 min

Arty­kuły spon­so­ro­wane są obec­nie waż­nym ele­ment stra­te­gii pro­mo­cyj­nych wielu firm. Są one narzę­dziem, które pozwala na sub­telne włą­cze­nie reklamy pro­duktu czy usługi w treść publi­ka­cji. Two­rze­nie tego typu tre­ści może przy­nieść korzy­ści zarówno fir­mie, jak i odbior­com.

Czym są arty­kuły spon­so­ro­wane?

Arty­kuły spon­so­ro­wane to tek­sty odpłat­nie publi­ko­wane na zewnętrz­nych ser­wi­sach inter­ne­to­wych w celu pro­mo­cji okre­ślo­nego pro­duktu lub usługi. Sama wzmianka rekla­mu­jąca roz­wią­za­nie ofe­ro­wane przez daną markę nie sprawi jed­nak, że tekst będzie dobry i wykona swoje zada­nie. Ważne jest przede wszyst­kim dostar­cze­nie war­to­ścio­wej tre­ści, która real­nie zain­te­re­suje czy­tel­nika i będzie odpo­wied­nio dosto­so­wana do jego potrzeb.

Arty­kuł spon­so­ro­wany zazwy­czaj ma przy­po­mi­nać tek­sty regu­lar­nie publi­ko­wane na wybra­nej stro­nie, a reklama pro­duktu jest w niego wple­ciona w taki spo­sób, by nie rzu­cać się od razu w oczy.

Link buil­ding w arty­ku­łach spon­so­ro­wanych

Arty­kuły spon­so­ro­wane jako jeden z pod­sta­wo­wych ele­mentów stra­te­gii con­tent­mar­ke­tin­go­wej są też jed­nym ze spo­so­bów na wypro­mo­wa­nie pozy­cji danej strony. W tym celu wyko­rzy­sty­wany jest link buil­ding, czyli pro­ces pozy­ski­wa­nia lin­ków pro­wa­dzą­cych do strony inter­ne­to­wej. Ma on słu­żyć zwięk­sze­niu jej widocz­no­ści w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia, np. w Google.

Linki umiesz­czane w tek­ście są trak­to­wane przez algo­rytmy wyszu­ki­wa­rek jako ważne wskaź­niki wia­ry­god­no­ści i popu­lar­no­ści strony. Obok ana­lizy i pozy­cjo­no­wa­nia fraz klu­czo­wych link buil­ding to jeden z waż­niej­szych ele­mentów SEO, który pomaga w posze­rze­niu grona poten­cjal­nych klien­tów. Jeśli chcesz dowie­dzieć się o tym, jak jesz­cze con­tent mar­ke­ting może wspie­rać budo­wa­nie Two­jej stra­te­gii SEO, prze­czy­taj, jak robimy to w Con­ten­tHo­use.

Rodzaje arty­ku­łów spon­so­ro­wanych

Arty­kuły spon­so­ro­wane mogą przy­bie­rać różne formy, w zależ­no­ści od pre­fe­ren­cji firmy oraz celów mar­ke­tingowych:

  • Arty­kuł eks­percki – wyróż­nia się wyso­kim stop­niem szcze­gó­ło­wo­ści w opra­co­wy­wa­niu tek­stu. Klu­czowe zna­cze­nie ma pozy­cja autora i poda­nie wia­ry­god­nych źró­deł, z któ­rych pocho­dzą infor­ma­cje. Głów­nym celem jest rze­telne przed­sta­wie­niem tematu w połą­cze­niu z budo­wa­niem pozy­cji danej marki jako eks­perta na rynku.
  • Arty­kuł nawią­zu­jący – jest to typ arty­kułu podobny do opi­sa­nego powy­żej, ale odróż­nia się od niego znacz­nie luź­niej­szą formą. Ma cha­rak­ter porad­ni­kowy, pod­suwa odbiorcy kon­kretne roz­wią­za­nie, ale robi to w spo­sób natu­ralny, wpla­ta­jąc je odpo­wied­nio w treść, która jest war­to­ściowa sama w sobie.
  • Arty­kuł rekla­mowy – naj­prost­szy i naj­bar­dziej bez­po­średni rodzaj arty­kułu spon­so­ro­wanego. Reklama pro­duktu lub usługi jest tutaj pre­zen­to­wana w spo­sób jawny. Warto pamię­tać, że taka forma może zostać na wstę­pie odrzu­cona przez odbiorcę jako zbyt nachalna.
  • Recen­zje pro­duk­tów – mogą to być arty­kuły, w któ­rych autor opi­suje i recen­zuje dany pro­dukt lub usługę, zazwy­czaj pod­kre­śla­jąc jego zalety i korzy­ści.

Sam tekst nie musi być jedy­nym spo­so­bem na prze­ka­za­nie infor­ma­cji, zwłasz­cza jeśli temat jest skom­pli­ko­wany. Istotne zna­cze­nie będzie miała w tym przy­padku rów­nież zawar­tość mul­ti­me­dialna – arty­kuły spon­so­ro­wane mogą zawie­rać rów­nież mate­riały wideo, gra­fiki, czy infogra­fiki.

Co powi­nien zawie­rać arty­kuł spon­so­ro­wany?

Arty­kuł spon­so­ro­wany powi­nien przede wszyst­kim nieść okre­śloną war­tość dla czy­tel­nika i wpi­sy­wać się w jego aktu­alne potrzeby. Treść powinna być cie­kawa, atrak­cyjna i dostar­czać infor­ma­cji, porad, moż­li­wych roz­wią­zań napo­tka­nego pro­blemu. Ważny jest także odpo­wiedni układ tek­stu – podział na nagłówki, aka­pity oraz dobra­nie gra­fik. Zde­cy­do­wa­nie pomaga to w pod­trzy­ma­niu uwagi i zaan­ga­żo­wa­nia odbio­rów. Zwięk­sza tym szansę na to, że real­nie zain­te­re­sują się oni tym, co pro­po­nu­jemy.

Jed­no­cze­śnie należy pamię­tać o sub­tel­nym włą­cze­niu reklamy pro­duktu czy usługi, która nie powinna się narzu­cać i prze­szka­dzać w odbio­rze tre­ści. Arty­kuły spon­so­ro­wane powstają w okre­ślo­nym celu i mają ten cel zre­ali­zo­wać. Istotne jest rów­nież to, aby w widocz­nym miej­scu umie­ścić ozna­cze­nie, które infor­muje, że dany arty­kuł jest spon­so­ro­wany.

Gdzie publi­ko­wać arty­kuły spon­so­ro­wane?

Wybór odpo­wiedniego miej­sca do publi­ka­cji arty­ku­łów spon­so­ro­wanych ma klu­czowe zna­cze­nie dla sku­tecz­no­ści i reali­za­cji usta­lo­nego wcze­śniej celu. Ist­nieje wiele plat­form, na któ­rych można publi­ko­wać arty­kuły spon­so­ro­wane, takich jak:

  • por­tale bran­żowe,
  • blogi tema­tyczne
  • por­tale lokalne,
  • ser­wisy infor­ma­cyjne,
  • strony part­ner­skie.

Wybór odpo­wiedniego miej­sca na publi­ka­cję jest przede wszyst­kim uza­leż­niony od tego, gdzie poja­wiają się klienci, do któ­rych chcesz dotrzeć. Dla­tego tema­tyka ser­wisu powinna być spójna z tą podej­mo­waną w arty­kule. Innym waż­nym czyn­ni­kiem jest popu­lar­ność danej strony, czyli liczba użyt­kow­ni­ków, któ­rzy regu­lar­nie się na niej poja­wiają. Warto przed wybo­rem zapo­znać się ze sta­ty­sty­kami i oce­nić, czy pokry­wają się one z naszymi zało­że­niami. Odpo­wied­nia dys­try­bu­cja con­tentu i jego pro­mo­cja są klu­czowe dla powo­dze­nia dzia­łań mar­ke­tingowych, dla­tego dobrze posze­rzyć swoją wie­dzę na ten temat przed roz­po­czę­ciem publi­ka­cji.

Ile kosz­tuje arty­kuł spon­so­ro­wany?

Nie da się tego okre­ślić jednoznacz­nie, gdyż koszty róż­nych arty­ku­łów spon­so­ro­wanych są bar­dzo zróż­ni­co­wane. Zależą głów­nie od popu­lar­no­ści i zasięgu plat­formy, na któ­rej ma być opu­bli­ko­wany, a także od jako­ści tre­ści i jej poten­cjal­nego wpływu na odbior­ców. Ceny mogą się wahać od kil­ku­dzie­się­ciu do nawet kilku tysięcy zło­tych za poje­dyn­czy arty­kuł. Ważne jest zatem zapla­no­wa­nie wła­ści­wego budżetu, tak aby publi­ka­cja na danej stro­nie warta poten­cjal­nych kosz­tów, zre­ali­zo­wała swoje cele i fak­tycz­nie wpły­nęła na budo­wa­nie świa­do­mo­ści marki.

Jakie korzy­ści mogą przy­nieść arty­kuły spon­so­ro­wane?

Arty­kuły spon­so­ro­wane są waż­nym narzę­dziem mar­ke­tingowym, które przy­no­si korzy­ści zarówno fir­mom, jak i czy­tel­ni­kom. W przy­padku firm są sku­teczną formą pro­mo­cji pro­duk­tów czy usług, pozwa­la­jącą dotrzeć do nowych klien­tów i budo­wać pozy­tywny wize­ru­nek marki. Dla czy­tel­ni­ków nato­miast mogą być cen­nym źró­dłem infor­ma­cji i inspi­ra­cji, pod warun­kiem że treść jest war­to­ściowa i dobrze dopa­so­wana do ich potrzeb i zain­te­re­so­wań.

Klu­czem do suk­cesu jest wła­śnie odpo­wiednie dosto­so­wa­nie tre­ści do ocze­ki­wań odbior­ców, a także wybór wła­ści­wych miejsc publi­ka­cji. Jeśli zasta­na­wiasz się teraz, jak przejść od teo­rii do prak­tyki i sku­tecz­nie zabrać się za two­rze­nie war­to­ścio­wych tre­ści, prze­czy­taj wię­cej o tym, jak w Con­tent House zaj­mu­jemy się dostar­cza­niem arty­ku­łów, które przy­cią­gają uwagę klien­tów.

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

wiedza