Sku­teczny con­tent mar­ke­ting dla firm B2B

kategoria: wiedza
Skuteczny content marketing dla firm B2B
14 min

Con­tent mar­ke­ting ma na celu zwró­ce­nie uwagi poten­cjal­nych klien­tów na dzia­łal­ność firmy poprzez two­rze­nie inte­re­su­ją­cych tre­ści publi­ko­wa­nych w sieci. Ma rów­nież wspo­móc zwięk­sza­nie świa­do­mo­ści marki, a tym samym zaufa­nia wzglę­dem firmy. Dla­tego warto omó­wić jego zna­cze­nie w kon­tek­ście dzia­łal­no­ści firm B2B.

Czym jest con­tent mar­ke­ting B2B?

Prze­my­ślane dzia­ła­nia zwią­zane z con­tent mar­ke­tingiem B2B przy­czy­niają się do efek­tyw­no­ści firmy w zakre­sie mar­ke­tingu – są zapro­sze­niem do współ­pracy, czyn­ni­kiem budu­ją­cym świa­do­mość marki czy kształ­tu­ją­cym ją na eks­perta w dzie­dzi­nie, w któ­rej działa oraz zwięk­sza­ją­cym jej auten­tycz­ność.

Pla­nu­jąc stra­te­gię con­tent mar­ke­tingową, należy okre­ślić tzw. buyer per­sonę, czyli cechy odbior­ców, do któ­rych kie­ruje się swoją ofertę. Dzięki wła­ści­wemu roz­po­zna­niu potrzeb klienta, moż­liwa będzie sku­teczna komu­ni­ka­cja. Pre­zen­to­wa­nie w przej­rzy­sty spo­sób infor­ma­cji na temat wize­runku firmy jest dowo­dem pro­fe­sjo­na­li­zmu, a także pozwoli na kon­takt z bar­dziej świa­do­mymi klien­tami, któ­rzy będą wie­dzieli, czego mogą ocze­ki­wać od firmy.

Con­tent mar­ke­ting dla firm B2B – jaka forma tre­ści jest naj­lep­sza?

Two­rząc stra­te­gię con­tent mar­ke­tingową, należy pamię­tać o odbior­cach tre­ści. Con­tent mar­ke­ting B2B powi­nien sku­piać się na potrze­bach więk­szej grupy ludzi, gdyż odbiorcą jest firma, a nie indy­wi­du­alna osoba. Bada­nia wize­runku marki umoż­li­wią dobra­nie odpo­wied­niego for­matu tre­ści:

 • e-booki – pozwa­lają na szer­sze przed­sta­wie­nie tematu, a tym samym zachęcą poten­cjal­nego klienta;
 • audio­bo­oki – czę­sto powstają na pod­sta­wie ist­nie­ją­cych już e-booków, więc ich przy­go­to­wa­nie nie jest cza­so­ch­łonne. Poza tym to ide­alny for­mat dla osób, które są w cią­głym ruchu, gdyż mogą odsłu­chać audio­bo­oka w dowol­nym momen­cie;
 • raporty ana­li­tyczne – zawie­ra­jące wie­dzę z róż­nych źró­deł dobrze wpły­wają na odbiór wize­runku firmy – udo­wad­niają, że firma jest eks­per­tem w dzie­dzi­nie, którą się zaj­muje;
 • pod­ca­sty – podob­nie jak audio­bo­oki umoż­li­wiają wyko­ny­wa­nie kilku czyn­no­ści jed­no­cze­śnie, ale wie­dza w nich przed­sta­wiona jest bar­dziej skon­den­so­wana;
 • info­gra­fiki – treść uka­zane w cie­kawy spo­sób spra­wiają, że są one łatwiej­sze w odbio­rze. Mogą rów­nież sta­no­wić świetne pod­su­mo­wa­nie dłuż­szej tre­ści;
 • webi­nary – zachę­cają do czyn­nego zaan­ga­żo­wa­nia się klien­tów w pozy­ski­wa­nie i pogłę­bia­nie wie­dzy. Ponadto w razie wąt­pli­wo­ści wymie­niony for­mat umoż­li­wia im szyb­kie otrzy­ma­nie odpo­wie­dzi na nur­tu­jące ich pyta­nie;
 • posty i rela­cje na mediach spo­łecz­no­ścio­wych – solid­nie przy­go­to­wane przy­czy­niają się do posze­rze­nia liczby odbior­ców, co zwięk­sza prze­wagę nad kon­ku­ren­cją;
 • arty­kuły umiesz­czane na stro­nie inter­ne­to­wej – powinny wycho­dzić naprze­ciw potrze­bom klien­tów, któ­rzy poszu­kują kon­kret­nych infor­ma­cji lub spe­cja­li­stycz­nych porad na dany temat.

Gdzie publi­ko­wać tre­ści dla firm B2B? – kanały dys­try­bu­cji infor­ma­cji

Poza war­to­ścio­wymi mery­to­rycz­nie tre­ściami oraz dosto­so­wa­niem for­matu do grupy doce­lo­wej warto rów­nież zadbać o wybór odpo­wied­niego kanału ich publi­ka­cji. Co wię­cej, dys­try­bu­cja tre­ści w przy­padku mar­ke­tingu B2B musi iść w parze z regu­lar­no­ścią. Wtedy odbiorcy będą zachę­ceni do sys­te­ma­tycz­nego odwie­dzania kana­łów, z któ­rych mogą czer­pać cenną wie­dzę.

 • kanały wewnętrzne:
  • strona inter­ne­towa, blog
  • pro­file na social mediach
  • new­slet­ter
 • kanały zewnętrzne:
  • płatne kam­pa­nie o cha­rak­te­rze pro­mo­cyj­nym, np. Google Ads czy Lin­ke­dIn Ads
  • por­tale inter­ne­towe
  • fora doty­czące danej branży, grupy dys­ku­syjne.

Dzia­ła­nia agen­cji con­tent mar­ke­tingowej dla B2B

Aby wia­do­mo­ści i wie­dza zyskały na war­to­ści ważne jest zadba­nie o audyt tre­ści, czyli two­rze­nie ich przy zacho­wa­niu popraw­no­ści języ­ko­wej, dopa­so­wa­nia do grupy doce­lo­wej. Ponadto należy sku­pić się na dobra­niu odpo­wied­nich fraz klu­czo­wych i opty­ma­li­za­cji tek­stów pod SEO, co sprawi, że będą się one lepiej pozy­cjo­no­wać w wyszu­ki­warce.

Prze­czy­taj o tym, jak pro­wa­dzimy audyt tre­ści w Con­tentHouse.

By osią­gać jak naj­lep­sze efekty, warto sku­pić się na bada­niu wize­runku marki. Pozna­nie grupy doce­lo­wej pozwoli na wła­ściwe zapla­no­wa­nie stra­te­gii mar­ke­tingowej. Uzy­skane dane będą nie­zwy­kle cenne pod­czas okre­śle­nia m.in. tema­tyki, for­matu i kanału dys­try­bu­cji publi­ko­wa­nych tre­ści.

Z pew­no­ścią należy także zain­te­re­so­wać się tren­dami, które umoż­li­wią zapla­no­wa­nie stra­te­gii mar­ke­tingowej z więk­szym powo­dze­niem. Według pro­gnoz con­tent mar­ke­ting B2B będzie ści­śle powią­zany z auto­ma­ty­za­cją. Dzięki jej zasto­so­wa­niu dzia­ła­nia będą przy­no­sić lep­sze efekty, a jed­no­cze­śnie pozwolą na zaosz­czę­dze­nie czasu.

Róż­nice pomię­dzy con­tent mar­ke­tingiem B2B i B2C

Świa­do­mość ist­nie­nia róż­nic w pla­no­wa­niu stra­te­gii mar­ke­tingu B2B, czyli busi­ness to busi­ness, a B2C (busi­ness to custo­mer), pomoże w sku­tecznym przy­cią­gnię­ciu poten­cjal­nych klien­tów.

Con­tent mar­ke­ting B2B: B2

 • jego adre­sa­tem jest klient insty­tu­cjo­nalny
 • tre­ści powinny być war­to­ściowe mery­to­rycz­nie i szcze­gó­łowe, gdyż są nasta­wione na pozy­ska­nie dłu­go­dy­stan­so­wej współ­pracy
 • powi­nien opie­rać się na rze­tel­nych i kon­kret­nych fak­tach – szcze­gó­łowe sta­ty­styki, spe­cja­li­styczne opra­co­wa­nia
 • pro­fe­sjo­nalne podej­ście do tematu – ope­ro­wa­nie języ­kiem obec­nym w branży
 • ma za zada­nie pozy­ski­wa­nie leadów
 • cha­rak­te­ry­zuje się bar­dziej skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sem zaku­po­wym, za który odpo­wiada wię­cej osób.

Con­tent mar­ke­ting B2C: B2

 • ma wywo­łać okre­ślone emo­cje u klienta, by zde­cy­do­wał się na zakup lub sko­rzy­stał z usługi;
 • nasta­wiony na poje­dyn­czy zakup, krót­ko­ter­mi­nową współ­pracę;
 • tre­ści są przed­sta­wione za pomocą przy­stęp­niej­szego języka;
 • cza­sami klienci kupują pro­dukt czy korzy­stają z usługi pod wpły­wem impulsu.

Jed­nak coraz czę­ściej poja­wiają się głosy mówiące o zacie­ra­niu się róż­nic pomię­dzy con­tent mar­ke­tingiem B2B oraz B2C. Jest to zwią­zane z fak­tem, iż tak naprawdę w obu mode­lach osta­tecz­nie odbior­cami tre­ści są ludzie, któ­rzy nie chcą, aby tra­fia­jące do nich komu­ni­katy były bez­oso­bowe czy for­malne. Z tego względu zaczyna się mówić o komu­ni­ka­cji H2H, czyli human to human, która pozwala na skon­cen­tro­wa­niu się na potrze­bach klienta.

Najczę­ściej popeł­niane błędy w con­tent mar­ke­tingu B2B

Przed­się­biorcy czę­sto zasta­na­wiają się, dla­czego wdro­żone przez nich dzia­ła­nia doty­czące con­tent mar­ke­tingu B2B nie przy­no­szą zało­żo­nych rezul­ta­tów. Aby tego unik­nąć, warto poznać najczę­ściej popeł­niane błędy:

 • brak sys­te­ma­tycz­no­ści w publi­ko­wa­niu tre­ści – jeden z pod­sta­wo­wych błę­dów wyni­ka­jący z braku odpo­wied­niej orga­ni­za­cji pracy, a mia­no­wi­cie nietwo­rze­nie tek­stów na zapas. Rozwią­za­niem może oka­zać się kalen­darz pla­no­wa­nych tre­ści z np. kil­ku­ty­go­dnio­wym wyprze­dze­niem
 • nie­do­pa­so­wa­nie tre­ści pod grupę doce­lową – aby con­tent mar­ke­ting B2B przy­no­sił pożą­dane efekty, trzeba poznać odbiorcę tre­ści. Ponadto należy zasta­no­wić się nad tym, w jakim for­ma­cie infor­ma­cje najbar­dziej prze­mó­wią do klienta oraz z jakich kana­łów najczę­ściej korzy­sta
 • nasta­wie­nie się tylko na jeden kanał lub for­mat – warto posta­wić na róż­no­rod­ność, by prze­ko­nać do sie­bie więk­szą rze­szę odbio­rów. W tym celu spraw­dzi się recy­kling tre­ści, czyli wykorzy­stanie jed­nej publi­ka­cji na wielu kana­łach, przy odpo­wied­niej mody­fi­ka­cji
 • brak zazna­jo­mie­nia się z kon­ku­ren­cją – żeby przy­cią­gnąć do sie­bie klien­tów trzeba wyróż­niać się na rynku i wie­dzieć, w jaki spo­sób pro­mują się inni, by nie powie­lać utar­tych sche­ma­tów. Uka­zy­wa­nie tre­ści w cie­kawy i nie­ty­powy spo­sób sprawi, że zwrócą one więk­szą uwagę
 • brak spój­no­ści pro­mo­wana oferta powinna być zgodna z wize­run­kiem firmy, a zatem z war­to­ściami, które ona wyznaje. Warto je jasno komu­ni­ko­wać – to pozwala na zbu­do­wa­nie zaufa­nia klien­tów.

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

wiedza