Na czym polega stra­te­gia mar­ke­tin­gowa?

kategoria: wiedza
Na czym polega strategia marketingowa
10 min

Silna kon­ku­ren­cja na rynku i rosnące wyma­ga­nia odbior­ców spra­wiają, że obec­nie klu­czo­wym ele­men­tem suk­cesu każ­dej firmy jest wła­ści­wie opra­co­wana i wdro­żona stra­te­gia mar­ke­tin­gowa. Z jakich ele­men­tów się składa i jak sku­tecz­nie wpro­wa­dzić ją w życie?

Stra­te­gia mar­ke­tin­gowa – defi­ni­cja

Stra­te­gia mar­ke­tin­gowa to kom­plek­sowy plan dzia­ła­nia, opra­co­wany przez firmę w celu osią­gnię­cia z góry przy­ję­tych celów mar­ke­tin­go­wych. Polega na pre­cy­zyj­nym okre­śle­niu dzia­łań, które mają za zada­nie pro­mo­wać markę, pro­dukt lub usługę, dotrzeć do poten­cjal­nych klien­tów oraz prze­ko­nać ich do zakupu.

W skró­cie można powie­dzieć, że stra­te­gia mar­ke­tin­gowa okre­śla, jak firma zamie­rza osią­gnąć suk­ces na rynku poprzez sku­teczne wyko­rzy­sta­nie dostęp­nych zaso­bów i narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych.

Ele­menty stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej

Sku­teczna stra­te­gia mar­ke­tin­gowa opiera się na kilku klu­czo­wych ele­men­tach:

  • Pre­cy­zyjne zde­fi­nio­wa­nie celów, jakie firma chce osią­gnąć poprzez dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe. Może to być m.in.: zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści marki, wzrost sprze­daży, zdo­by­cie nowych klien­tów czy utrzy­ma­nie lojal­no­ści obec­nych.
  • Ana­liza rynku i kon­ku­ren­cji, która pozwala zro­zu­mieć oto­cze­nie, w jakim działa firma oraz okre­ślić jej uni­kalne cechy i prze­wagi kon­ku­ren­cyjne.
  • Okre­śle­nie grupy doce­lo­wej, czyli osób, do któ­rych kie­ro­wane będą prze­kazy mar­ke­tin­gowe. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie mogą obej­mo­wać seg­men­ta­cję rynku na pod­sta­wie cech wspól­nych, two­rze­nie per­son (bar­dziej bez­po­śred­nich wizu­ali­za­cji Two­ich poten­cjal­nych klien­tów), pro­wa­dze­nie badań ankie­to­wych i dosto­so­wy­wa­nie oferty.
  • Zde­fi­nio­wa­nie prze­sła­nia i tonu komu­ni­ka­cji, aby przy­cią­gnąć (lub utrzy­mać) uwagę i zain­te­re­so­wa­nie poten­cjal­nych klien­tów. W tym celu należy na bie­żąco śle­dzić poja­wia­jące się trendy doty­czące Two­ich grup doce­lo­wych.

Etapy two­rze­nia stra­te­gii

Pro­ces two­rze­nia stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej jest zło­żony i można go podzie­lić na kilka eta­pów:

  • Ana­liza oto­cze­nia zewnętrz­nego i wewnętrz­nego – obej­muje m.in. bada­nie rynku, kon­ku­ren­cji, a także ana­lizę SWOT, czyli iden­ty­fi­ka­cję moc­nych i sła­bych stron firmy oraz szans i zagro­żeń na rynku. Ten etap pozwala okre­ślić bie­żącą sytu­ację przed­się­bior­stwa.
  • Sfor­mu­ło­wa­nie celów mar­ke­tin­go­wych – powinny być one skon­kre­ty­zo­wane, mie­rzalne, osią­galne, istotne i cza­sowo okre­ślone (tzw. SMART – ang. Spe­ci­fic, Measu­ra­ble, Achie­va­ble, Rele­vant, Time-bound).
  • Wybór odpo­wied­nich narzę­dzi i tak­tyk do reali­za­cji celów – m.in. reklama (np. wideo, display, kam­pa­nie rekla­mowe na przy­stan­kach), public rela­tions, aktyw­ność w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, two­rze­nie ser­wisu inter­ne­to­wego.
  • Zapla­no­wa­nie dzia­łań pro­mo­cyj­nych i kam­pa­nie – powinno się przy tym uwzględ­niać dostępny budżet oraz okre­ślić pre­cy­zyjny har­mo­no­gram dzia­łań.

Jeżeli inte­re­suje Cię posze­rze­nie wie­dzy o opra­co­wy­wa­niu poszcze­gól­nych eta­pów stra­te­gii contentmar­ke­tin­go­wej, prze­czy­taj wię­cej o tym, jak dla naszych Klien­tów robimy to w Con­tent House.

Stra­te­gia komu­ni­ka­cyjna – jakie kanały wybrać?

Istot­nym ele­men­tem stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej jest dobór odpo­wied­nich kana­łów komu­ni­ka­cji. Decy­duje to o sku­tecz­no­ści prze­kazu i dotar­ciu do grupy doce­lo­wej. W zależ­no­ści od cha­rak­teru pro­duktu lub usługi oraz pro­filu grupy doce­lo­wej mogą to być różne formy reklamy – cyfrowe, tele­wi­zyjne, display­owe czy też umiesz­czane w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, np. w ramach współ­pracy z influ­en­ce­rami.

Ważne może być ponadto wyko­rzy­sta­nie narzę­dzi komu­ni­ka­cji bez­po­śred­niej, takich jak mailing i spo­tka­nia networ­kin­gowe. Pamię­taj przede wszyst­kim o dosto­so­wa­niu wyboru kana­łów komu­ni­ka­cji do pre­fe­ren­cji i zwy­cza­jów odbior­ców oraz bie­żą­cym moni­to­ro­wa­niu efek­tyw­no­ści poszcze­gól­nych kana­łów.

Jak zadbać o wize­ru­nek, czyli stra­te­gia PR

W ramach stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej nie­zbędne jest rów­nież uwzględ­nie­nie stra­te­gii Public Rela­tions (PR) . Polega ona na budo­wa­niu pozy­tyw­nego wize­runku firmy poprzez dzia­ła­nia komu­ni­ka­cyjne. Obej­muje zarówno budo­wa­nie rela­cji z mediami, jak i z klien­tami oraz spo­łecz­no­ścią lokalną.

Poprzez dzia­ła­nia PR firma może zwięk­szyć swoją widocz­ność, budo­wać zaufa­nie oraz sku­tecz­nie zarzą­dzać sytu­acjami kry­zy­so­wymi. Klu­czowe jest two­rze­nie spój­nych prze­ka­zów i aktywne reago­wa­nie na opi­nie oraz komen­ta­rze w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Dzia­ła­nia w ramach stra­te­gii PR mogą obej­mo­wać orga­ni­zo­wa­nie kon­fe­ren­cji pra­so­wych, udział w wyda­rze­niach bran­żo­wych, publi­ko­wa­nie arty­ku­łów eks­perc­kich oraz pro­wa­dze­nie dzia­łań edu­ka­cyj­nych.

Wdra­ża­nie stra­te­gii i ocena efek­tów

Po opra­co­wa­niu i wybo­rze stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej należy ją wdro­żyć w życie. Klu­czowe jest moni­to­ro­wa­nie wyni­ków dzia­łań i regu­larna ocena ich sku­tecz­no­ści. W przy­padku nie­speł­nie­nia ocze­ki­wań stra­te­gię można dosto­so­wać lub zmo­dy­fi­ko­wać, aby lepiej odpo­wia­dała na potrzeby rynku i klien­tów.

Wdra­ża­nie stra­te­gii to przede wszyst­kim pro­ces cią­gły, który wymaga ela­stycz­no­ści i goto­wo­ści do reago­wa­nia na zmiany na rynku. Każda reak­cja z zewnątrz mówi coś nowego o pro­duk­cie­/u­słu­dze i pozwala lepiej dosto­so­wać ton komu­ni­ka­cji z odbior­cami. Istotne jest zaan­ga­żo­wa­nie całego zespołu w reali­za­cję stra­te­gii oraz regu­larna komu­ni­ka­cja i moni­to­ro­wa­nie postę­pów.

Stra­te­gia mar­ke­tin­gowa to zatem nie­zbędny ele­ment w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Dobrze opra­co­wana i sku­tecz­nie wdra­żana pozwala fir­mie na osią­gnię­cie prze­wagi kon­ku­ren­cyjnej oraz budowę sil­nej marki na rynku. Aby zro­zu­mieć to lepiej na przy­kła­dzie, prze­czy­taj, jak Con­tent House zajął się dzia­ła­niami stra­te­gicz­nymi i komu­ni­ka­cją marki Phil­lips-Medi­size.

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

wiedza