Con­tent mar­ke­ting – co to zna­czy i jak przy­cią­gnąć klien­tów?

kategoria: wiedza
CO TO JEST CONTENT MARKETING
98 min

Con­tent mar­ke­ting, czyli mar­ke­ting tre­ści, to stra­te­gia pole­ga­jąca na two­rze­niu war­to­ścio­wych i spój­nych tek­stów, które cel­nie tra­fiają do grupy doce­lo­wej. Zamiast bez­po­śred­niego pro­mo­wa­nia marek, pro­duk­tów i usług, con­tent mar­ke­ting sku­pia się na budo­wa­niu dłu­go­trwa­łych rela­cji z odbior­cami.

Co to jest con­tent mar­ke­ting?

Cele con­tent mar­ke­tingu

Stra­te­gia w con­tent mar­ke­tingu

Formy con­tent mar­ke­tingu

Gdzie warto sto­so­wać con­tent mar­ke­ting?

Czy con­tent mar­ke­ting potrze­buje narzę­dzi?

AI w con­tent mar­ke­tingu

Praca w con­tent mar­ke­tingu

Zalety i wady con­tent mar­ke­tingu

Co to jest con­tent mar­ke­ting?

Con­tent mar­ke­ting to wszyst­kie dzia­ła­nia, które sku­piają się na two­rze­niu, opty­ma­li­za­cji i dys­try­bu­cji war­to­ścio­wych tre­ści. W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych metod con­tent mar­ke­ting nie narzuca kon­su­men­towi infor­ma­cji mają­cych sprze­dać pro­dukt. Zamiast tego przy­ciąga go poprzez zawar­tość, która jest dla niego uży­teczna, edu­ka­cyjna lub roz­ryw­kowa. Dzięki temu odbiorcy sami wybie­rają inte­rak­cję z marką, co może pro­wa­dzić do lep­szej jako­ści leadów. Powoduje też więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie i lojal­no­ść klien­tów, a także wzro­st świa­do­mo­ści marki.

W dobie łatwego dostępu do infor­ma­cji i ogrom­nej kon­ku­ren­cji o uwagę użyt­kow­nika con­tent mar­ke­ting wyróż­nia się jako sto­sun­kowo nie­droga i wysoce sku­teczna metoda nawią­za­nia war­to­ścio­wych rela­cji. Dobrze zop­ty­ma­li­zo­wane tre­ści pozwa­lają na wyróż­nie­nie się w wyszu­ki­war­kach inter­ne­to­wych. Jest to nie­zmier­nie ważne w kon­tek­ście widocz­no­ści online i pozy­ski­wa­nia nowych klien­tów.

Cele con­tent mar­ke­tingu

Mar­ke­ting tre­ści z powo­dze­niem reali­zuje wiele celów bizne­so­wych, od budo­wa­nia świa­do­mo­ści marki, przez gene­ro­wa­nie leadów, aż po bez­po­średni wpływ na sprze­daż w e-com­merce i sprze­daży tra­dy­cyj­nej. Tre­ści mar­ke­tingowe peł­nią klu­czową funk­cję w osią­ga­niu suk­cesu firmy w cyfro­wym świe­cie, ponie­waż decy­dują o widocz­no­ści marki. Reali­za­cja poszcze­gól­nych celów stra­te­gii mar­ke­tingowej przy­czy­nia się do wzmac­nia­nia pozy­cji firmy na rynku oraz budo­wa­nia dłu­go­fa­lo­wych rela­cji z klien­tami. W dłu­giej per­spek­ty­wie prze­kłada się to na mie­rzalne wyniki sprze­dażowe.

Con­tent mar­ke­ting a sprze­daż

Jed­nym z pod­sta­wo­wych celów con­tent mar­ke­tingu jest bez­po­średnie lub pośred­nie napę­dza­nie sprze­daży. Poprzez dostar­cza­nie tre­ści, które są war­to­ściowe dla odbiorcy, marki mogą sub­tel­nie kie­ro­wać kon­su­men­tów przez lejek sprze­dażowy, od zbudo­wa­nia świa­do­mo­ści po pod­ję­cie decy­zji o zaku­pie. Zau­fane marki czę­ściej są wybie­rane przez kon­su­men­tów w momen­cie doko­ny­wa­nia zaku­pów, a con­tent mar­ke­ting jest sku­tecz­nie wyko­rzy­sty­wany do zwięk­sze­nia roz­po­zna­wal­no­ści marki. Poprzez two­rze­nie i dys­try­bu­cję tre­ści, które przy­ciągają odbior­ców, brandy mogą zwięk­szać swoją widocz­ność na rynku. Ory­gi­nalne i cie­kawe tre­ści przy­ciągają uwagę i są chęt­niej udo­stęp­niane wśród zna­jo­mych.

Sprze­daż przy wspar­ciu con­tent mar­ke­tingu nie opiera się jedy­nie na jed­no­ra­zo­wych dzia­ła­niach, ale wymaga kon­se­kwent­nego i prze­my­śla­nego budo­wa­nia zain­te­re­so­wa­nia klien­tów. Przez dostar­cza­nie war­to­ścio­wych tre­ści, które poka­zują jak pro­dukty lub usługi przy­dają się w codzien­nym życiu, marki mogą sku­tecz­nie podno­sić poziom zaan­ga­żo­wa­nia i prze­ko­ny­wać o swo­jej uni­kal­no­ści w porów­na­niu do kon­ku­ren­cji. Istotne jest także cią­głe moni­to­ro­wa­nie ten­den­cji ryn­ko­wych i dosto­so­wy­wa­nie tre­ści do zmie­nia­ją­cych się potrzeb odbior­ców. Pozwala to na utrzy­ma­nie ich dłu­go­trwa­łej uwagi i zwięk­sza szanse na kon­wer­sję. Per­so­na­li­za­cja komu­ni­ka­tów i wyko­rzy­sty­wa­nie danych do lep­szego zro­zu­mie­nia i speł­nie­nia ocze­ki­wań klien­tów mogą zna­cząco wpły­nąć na wzrost sprze­daży, nie tylko w e-com­merce.

sprzedaż dzięki content marketingowi

Con­tent mar­ke­ting a repu­ta­cja marki

Za pomocą con­tent mar­ke­tingu marki mogą budo­wać swoją repu­ta­cję jako lide­rów lub eks­per­tów w branży. Dostar­cza­jąc tre­ści o wyso­kiej jako­ści, które uczą, infor­mują i poma­gają odbior­com roz­wią­zy­wać ich pro­blemy, firmy tra­fiają do grona osób zain­te­re­so­wa­nych tema­tem. W przy­szło­ści mogą się one stać war­to­ścio­wymi klien­tami. Regu­larne publi­ko­wa­nie facho­wych arty­ku­łów, white papers czy szcze­gó­ło­wych case stu­dies może zna­cząco wpły­nąć na postrze­ga­nie marki jako źró­dła wia­ry­god­nej wie­dzy i doświad­cze­nia. Poprzez anga­żo­wa­nie się w dia­log z odbior­cami oraz reago­wa­nie na ich feed­back, marki two­rzą spo­łecz­ność wokół swo­ich war­to­ści. Może to skut­ko­wać wyż­szym stop­niem lojal­no­ści oraz pozy­tyw­nymi reko­men­da­cjami.

Ponadto sku­teczny con­tent mar­ke­ting czę­sto wykra­cza poza gra­nice tra­dy­cyj­nych metod reklamy. Ofe­ru­je tre­ści, które natu­ral­nie wpi­sują się w zain­te­re­so­wa­nia i potrzeby kon­su­men­tów. Dzięki temu, marki nie tylko zyskują zaufa­nie jako eks­perci, ale także jako podmioty, które naprawdę rozu­mieją i wsłu­chują się w głos klienta. Takie podej­ście buduje głęb­sze rela­cje z odbior­cami i wyróż­nia firmę na tle kon­ku­ren­cji. Nie­jed­no­krot­nie prze­kłada się także na lep­szą repu­ta­cję i sil­niej­szą pozy­cję ryn­kową. W erze cyfro­wej, gdzie opi­nie i recen­zje są łatwo dostępne online, pozy­tywna repu­ta­cja może deter­mi­no­wać dłu­go­ter­mi­nowy suk­ces marki.

reputacja marki budowana contentem

Lead gene­ra­tion za pomocą tre­ści

Con­tent mar­ke­ting może być rów­nież potęż­nym narzę­dziem słu­żą­cym do gene­ro­wa­nia leadów. Dobre tre­ści mogą prze­ko­nać odbior­ców do podzie­le­nia się swo­imi danymi kon­tak­to­wymi w zamian za dostęp do bar­dziej zaawan­so­wa­nych zaso­bów, takich jak e-booki, webi­nary, case stu­dies czy new­slet­tery. To z kolei pozwala fir­mom na dal­sze pie­lę­gno­wa­nie rela­cji z poten­cjal­nymi klien­tami, zarówno B2B, jak i B2C. W tym pro­ce­sie klu­czowe jest two­rze­nie war­to­ścio­wych mate­ria­łów, które są na tyle atrak­cyjne, że użyt­kow­nicy chęt­nie wyra­żają zgodę na otrzy­my­wa­nie kolej­nych infor­ma­cji. Stra­te­gie takie jak inbo­und mar­ke­ting kładą nacisk na orga­niczne przy­ciąganie odbior­ców poprzez odpo­wied­nio dopa­so­wane tre­ści, które odpo­wia­dają na spe­cy­ficzne etapy świa­do­mo­ści klienta.

Sku­tecz­ność gene­ro­wa­nia leadów za pośred­nic­twem con­tent mar­ke­tingu czę­sto zależy od zro­zu­mie­nia i seg­men­ta­cji grupy doce­lo­wej. Spraw­dza się per­so­na­li­za­cja komu­ni­ka­tów i dostar­cza­nie infor­ma­cji na odpo­wied­nim eta­pie podróży klienta. Poprzez ana­lizę dzia­łań odbior­ców, takich jak ich inte­rak­cja z tre­ściami na stro­nie inter­ne­to­wej czy zacho­wa­nia w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, firmy mogą lepiej dosto­so­wać swoje prze­kazy, by były jak najbar­dziej dopa­so­wane i anga­żu­jące. Zasto­so­wa­nie call-to-action (CTA), które jest jasne i przy­ciąga uwagę, rów­nież może znacz­nie zwięk­szyć kon­wer­sję odwie­dzin i pozy­ski­wa­nie danych kon­tak­to­wych. Co wię­cej, wyko­rzy­sta­nie auto­ma­ty­za­cji mar­ke­tingowej umoż­li­wia sku­teczne zarzą­dza­nie leadami oraz ich efek­tywne prze­kształ­ca­nie w klien­tów. Dzięki temu cały pro­ces gene­ro­wa­nia leadów staje się bar­dziej efek­tywny i mie­rzalny.

generowanie leadów content marketingiem

Pozy­cjo­no­wa­nie tre­ści w wyszu­ki­war­kach

Opty­ma­li­za­cja tre­ści pod kątem wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych (SEO) jest klu­czo­wym i jed­nym z najczę­ściej przy­wo­ły­wa­nych ele­men­tów con­tent mar­ke­tingu. Two­rze­nie tre­ści, które są zgodne z zasa­dami SEO, może znacz­nie popra­wić pozy­cję strony w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia. Przy­czy­ni się w ten sposób do zwięk­sze­nia orga­nicznego ruchu na stro­nie i uła­twi użyt­kow­ni­kom odna­le­zie­nie marki. Dobra stra­te­gia SEO opiera się nie tylko na zasto­so­wa­niu odpo­wied­nich słów klu­czo­wych, ale rów­nież na dosto­so­wa­niu struk­tury strony, two­rze­niu war­to­ścio­wych lin­ków zewnętrz­nych oraz dosto­so­wa­niu tre­ści do zamia­rów i potrzeb użyt­kow­ni­ków wyszu­ki­wa­rek. Rów­nie ważna jest opty­ma­li­za­cja pod kątem urzą­dzeń mobil­nych, szyb­kość łado­wa­nia strony oraz dostęp­ność mul­ti­me­diów i gra­fik. Te dane rów­nież wpły­wają na wyniki ran­kin­gowe.

W ramach prac nad SEO waż­nym aspek­tem jest two­rze­nie tre­ści o wyso­kiej jako­ści, odpo­wia­dających na kon­kretne pyta­nia i pro­blemy użyt­kow­ni­ków. War­to­ściowa, regu­lar­nie aktu­ali­zo­wana treść, zwięk­sza szanse strony na to, że zosta­nie ona uznana przez algo­rytmy wyszu­ki­wa­rek za godną wyż­szej pozy­cji. Dodat­kowo uży­tecz­ność tre­ści jest ści­śle powią­zana z zacho­wa­niami użyt­kow­ni­ków na stro­nie. Dłuż­szy czas spę­dzony na stro­nie, niż­sza stopa odrzu­ceń i więk­sza liczba udo­stęp­nień mogą sygna­li­zo­wać wyszu­ki­war­kom, że tre­ści są war­to­ściowe dla odbior­ców.

Moni­to­ring zmian w algo­ryt­mach wyszu­ki­wa­rek, ana­liza kon­ku­ren­cji oraz dosto­so­wy­wa­nie do cią­głych zmian w zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków są nie­zbędne, by utrzy­mać stronę na wyso­kich pozy­cjach w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia. Uży­cie narzę­dzi ana­li­tycz­nych, takich jak Google Ana­ly­tics, pozwala na cią­głe śle­dze­nie efek­tyw­no­ści tre­ści i ich wpływu na SEO. Umoż­li­wia to szyb­kie reago­wa­nie na wszel­kie zmiany. Efek­tywna stra­te­gia pozy­cjo­no­wa­nia jest pro­cesem dłu­go­trwa­łym. Wyma­ga­ cią­głego dosko­na­le­nia i adap­ta­cji, ale jej skutki przy­no­szą trwałe i war­to­ściowe rezul­taty dla widocz­no­ści marki w inter­ne­cie.

pozycjonowanie content marketingu

Tre­ści a zwięk­sze­nie ruchu na stro­nie

Jed­nym z celów con­tent mar­ke­tingu jest także zwięk­sze­nie ruchu na stro­nie inter­ne­to­wej. Wyso­kiej jako­ści tre­ści, które są czę­sto aktu­ali­zo­wane, zachę­cają użyt­kow­ni­ków do powro­tów na stronę. To nie tylko zwięk­sza ruch, ale także utrzy­muje stałe zain­te­re­so­wa­nie i zaanga­żo­wa­nie odbior­ców. Więk­szy ruch może rów­nież prze­kładać się na więk­szą liczbę kon­wer­sji i sprze­daży. Dostar­cza­nie war­to­ścio­wych tre­ści, które odpo­wia­dają na pyta­nia i potrzeby odbior­ców, jest powo­dem, dla któ­rego chcą oni odwie­dzać stronę regu­lar­nie. Stra­te­gia ta może obej­mo­wać róż­no­rodne for­maty, takie jak arty­kuły blo­gowe, infogra­fiki, dobre opisy pro­duk­tów, wideo tuto­riale czy pod­ca­sty.

Aby tre­ści efek­tyw­nie zwięk­szały ruch, ważne jest ich pro­mo­wa­nie poprzez odpo­wied­nie kanały dys­try­bu­cji. Media spo­łecz­no­ściowe, e-mail mar­ke­ting, a także współ­prace z influ­en­ce­rami mogą zna­cząco roz­sze­rzyć zasięg publi­ko­wa­nych mate­ria­łów. Dzia­ła­nia te powinny być wspie­rane solidną stra­te­gią SEO, aby tre­ści były wysoko widoczne w wyni­kach wyszu­ki­wa­rek.

Rów­nie ważne jest ana­li­zo­wa­nie danych, które pomogą zro­zu­mieć, jakie tre­ści naj­le­piej tra­fiają do odbior­ców, by na tej pod­sta­wie opty­ma­li­zo­wać przy­szłe dzia­ła­nia. Narzę­dzia ana­li­tyczne mogą dostar­czyć infor­ma­cji na temat źró­deł ruchu, najbar­dziej anga­żu­ją­cych tre­ści, czasu spę­dza­nego przez użyt­kow­ni­ków na stro­nie czy ście­żek, które pro­wa­dzą do kon­wer­sji. Dzięki temu moż­liwe staje się pre­cy­zyjne targetowa­nie i two­rze­nie sper­so­na­li­zo­wa­nych tre­ści, które jesz­cze lepiej odpo­wia­dają potrze­bom odbior­ców.

Tre­ści są jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów przy­ciągających użyt­kow­ni­ków na stronę i zachę­cających ich do inte­rak­cji z marką. Ich regu­larne publi­ko­wa­nie i pro­mo­wa­nie, z uwzględ­nie­niem ocze­ki­wań i pre­fe­ren­cji doce­lo­wej grupy odbior­ców, może sku­tecz­nie zwięk­szać ruch na stro­nie. Jest to bez­po­średnio powią­zane z innymi celami: budowa­niem świa­do­mo­ści marki, wzro­stem zaufa­nia i osta­tecz­nie — zwięk­sze­niem sprze­daży. Każdy z tych celów wymaga sta­ran­nego pla­no­wa­nia i reali­za­cji stra­te­gii con­tent mar­ke­tingowej, dosto­so­wanej do spe­cy­fiki marki i jej grupy doce­lo­wej. Warto pamię­tać, że tre­ści powinny być także dosto­so­wane do róż­nych eta­pów lejka sprze­dażowego, aby efek­tyw­nie wyko­rzy­stać ich poten­cjał.

Stra­te­gia w con­tent mar­ke­tingu

Stra­te­gia con­tentmar­ke­tingowa to plan dzia­ła­nia, który okre­śla, jak firma będzie wyko­rzy­sty­wać con­tent, aby osią­gnąć swoje cele bizne­sowe i mar­ke­tingowe. Jest to zbiór wytycz­nych i kie­run­ków, które poma­gają w two­rze­niu, publi­ka­cji i zarzą­dza­niu tre­ściami w spo­sób zor­ga­ni­zo­wany i celowy. Stra­te­gia ta powinna być ści­śle powią­zana z ogólną stra­te­gią mar­ke­tingową i bizne­sową marki. Jej sku­teczne opracowa­nie wymaga zro­zu­mie­nia grupy doce­lo­wej, celów firmy oraz naj­lep­szych prak­tyk w zakre­sie two­rze­nia i dys­try­bu­cji tre­ści.

Dobrze zapla­no­wana stra­te­gia con­tent mar­ke­tingowa uwzględ­nia takie ele­menty jak: ana­lizę potrzeb i pre­fe­ren­cji odbior­ców, okre­śle­nie głów­nych prze­ka­zów i tema­tów, które mają być komu­ni­ko­wane, wybór odpo­wied­nich for­ma­tów tre­ści (np. arty­ku­łów, wideo, pod­ca­stów, infogra­fik) oraz plat­form dys­try­bu­cji, które naj­le­piej dotrą do odbior­ców (np. blog fir­mowy, media spo­łecz­no­ściowe, new­slet­tery). Plan ten powi­nien także zawie­rać har­mo­no­gram publi­ka­cji, budżet, metody oceny efek­tyw­no­ści oraz kry­te­ria suk­cesu. Pozwala to na cią­głą ana­lizę i opty­ma­li­za­cję dzia­łań.

Waż­nym aspek­tem stra­te­gii jest jej ela­stycz­ność i moż­li­wość dosto­so­wa­nia do zmie­nia­ją­cego się oto­cze­nia oraz reak­cji odbior­ców. Pozwala to na ewo­lu­cję tre­ści i metod ich dys­try­bu­cji w miarę zmie­nia­ją­cych się tren­dów, pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ków czy wyni­ków uzy­ski­wa­nych z prze­pro­wa­dza­nych dzia­łań. Zatem stra­te­gia con­tent mar­ke­tingowa nie jest sta­tycz­nym doku­men­tem, lecz żywym pla­nem, który powi­nien być regu­lar­nie prze­glą­dany i aktu­ali­zo­wany, aby mak­sy­ma­li­zo­wać sku­tecz­ność komu­ni­ka­cji marki z klien­tami.

strategia content maretingowa

Dla­czego con­tent mar­ke­ting potrze­buje planu dzia­ła­nia?

Stra­te­gia con­tentmar­ke­tingowa to spo­sób na zapew­nie­nie, że wszyst­kie dzia­ła­nia są spójne i przy­no­szą mak­sy­malne korzy­ści dla firmy. Bez stra­te­gii, tre­ści mogą być two­rzone ad hoc, bez jasnego celu czy kie­runku. Może to pro­wa­dzić do mar­no­wa­nia zaso­bów i utraty poten­cjal­nych korzy­ści. Plan dzia­ła­nia pozwala na sku­pie­nie się na jasnych celach bizne­so­wych, takich jak zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści marki, gene­ro­wa­nie leadów, zbudowa­nie rela­cji z klien­tem czy usta­no­wie­nie pozy­cji lidera.

Plan dzia­ła­nia w con­tent mar­ke­tingu zapew­nia także, że tre­ści są dosto­so­wane do eta­pów ścieżki zaku­po­wej klienta. Ponadto stra­te­gia pomaga w okre­śle­niu, które kanały komu­ni­ka­cji są najbar­dziej efek­tywne dla róż­nych typów tre­ści. Pozwala to na opty­malne wyko­rzy­sta­nie budżetu mar­ke­tingowego i osią­gnię­cie lep­szego ROI. Dzięki stra­te­gii osią­gane wyniki są mie­rzalne i mogą być ana­li­zo­wane, co jest klu­czowe dla oceny sku­tecz­no­ści dzia­łań. Moni­to­ring wyni­ków pomaga zro­zu­mieć, które tre­ści przy­no­szą zamie­rzone efekty, a które wyma­gają opty­ma­li­za­cji. Dzięki temu firma może sku­piać się na tych aspek­tach stra­te­gii, które naprawdę dzia­łają. Bez stra­te­gii i planu dzia­ła­nia, trudno jest doko­nać oceny, co działa a co nie. Podejmowa­nie decy­zji staje się wtedy znacz­nie trud­niej­sze i mniej efek­tywne.

plan działań content marketingowych

Formy con­tent mar­ke­tingu

Con­tent mar­ke­ting to mno­gość form i metod prze­kazu, dzięki któ­rym marki mogą efek­tyw­nie komu­ni­ko­wać się ze swo­imi odbior­cami. Współ­cze­sny kon­su­ment jest zale­wany ogro­mem infor­ma­cji z wielu kana­łów, dla­tego ważne jest, aby prze­kaz był nie tylko war­to­ściowy i dopa­so­wany do potrzeb, ale rów­nież pre­zen­to­wany w atrak­cyjnej for­mie. Róż­no­rod­ność for­ma­tów tre­ści pozwala dotrzeć do szer­szej grupy odbior­ców oraz dosto­so­wać komu­ni­ka­cję do róż­nych plat­form i sytu­acji, w któ­rych użyt­kow­nicy mogą kon­su­mo­wać dane tre­ści. Każda z form mar­ke­tingu tre­ści ma swoje spe­cy­ficzne cechy, które warto wyko­rzy­stać w zależ­no­ści od zamie­rzo­nych efek­tów.

formy w content marketingu

Mery­to­ryczne arty­kuły blo­gowe

Arty­kuły sta­no­wią fun­da­ment con­tent mar­ke­tingu i są jed­nym z najbar­dziej uni­wer­sal­nych narzę­dzi w mar­ke­tingu tre­ści. Wyko­rzy­sta­nie arty­ku­łów pozwala nie tylko na prze­kazanie istot­nych infor­ma­cji, ale rów­nież na budowa­nie auto­ry­tetu i pozycjonowa­nie marki jako eks­perta w danej dzie­dzi­nie. Wyso­kiej jako­ści tre­ści tek­stowe potra­fią przy­cią­gnąć uwagę czy­tel­nika, dostar­cza­jąc mu war­to­ści doda­nej poprzez edu­ka­cję, roz­rywkę lub roz­wią­za­nie kon­kretnego pro­blemu. Dzięki odpo­wied­niej stra­te­gii SEO to przede wszyst­kim arty­kuły przy­czy­niają się do poprawy widocz­no­ści strony w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia.

Pod­czas two­rze­nia arty­ku­łów ważne jest, aby sku­pić się nie tylko na odpo­wied­nich sło­wach klu­czo­wych i struk­tu­rze pozwa­lającej na opty­ma­li­za­cję pod wyszu­ki­warki, ale także na jako­ści mery­to­rycz­nej i stylu, który będzie odpo­wia­dał pro­fi­lowi odbior­ców. Tre­ści powinny być uni­kalne, rze­telne i aktu­alne, ponie­waż to zwięk­sza szanse na to, że czy­tel­nicy będą chcieli dzie­lić się nimi w swo­ich sie­ciach, co natu­ral­nie powięk­sza zasięg marki. Arty­kuły mogą przy­bie­rać różne formy – porad­ni­ków, ana­liz bran­żo­wych, arty­ku­łów opi­nio­twór­czych, wywia­dów z eks­pertami czy case stu­dies. Każda z tych form może być skie­ro­wana do innego etapu ścieżki zaku­po­wej klienta: od wzbu­dze­nia zain­te­re­so­wa­nia po prze­ko­na­nie do pod­ję­cia decy­zji o zaku­pie. Warto rów­nież pamię­tać, że sys­te­ma­tycz­ność publi­ka­cji buduje nawyk powra­ca­nia na bloga.

artykuły na bloga w content marketingu

Por­tale i ser­wisy edu­ka­cyjne fir­mowe

Klienci nie szu­kają w inter­ne­cie jedy­nie bez­re­flek­syj­nej roz­rywki. Ważny jest dla nich rdzeń pro­duktu, czyli korzy­ści i war­to­ści, które mogą dzięki niemu osią­gnąć. Por­tale i ser­wisy edu­ka­cyjne fir­mowe stają się coraz popu­lar­niej­sze jako narzę­dzie słu­żące do budo­wa­nia rela­cji z klien­tami i zwięk­szania ich zaan­ga­żo­wa­nia. Firmy dzia­łające w róż­nych bran­żach two­rzą miej­sca, w któ­rych dzielą się war­to­ścio­wymi tre­ściami zwią­za­nymi z pro­duktem. Mogą to być prze­pisy kulinarne, porad­niki, kursy czy webi­nary. Takie mate­riały nie tylko uczą – czę­sto są one inspi­ra­cją do poszu­ki­wa­nia wła­snych roz­wią­zań i moty­wa­cją do zaku­pów.

Fir­mowe por­tale i ser­wisy edu­ka­cyjne sku­tecz­nie budują eks­percki wize­ru­nek marki. Klienci mogą wyko­rzy­stać zdo­bytą wie­dzę w swoim życiu lub pracy. Dzięki temu zyskują zaufa­nie do marki i stają się lojal­nymi odbior­cami. Pro­wa­dze­nie ser­wi­sów edu­ka­cyj­nych przy­czy­nia się też do two­rze­nia trwa­łych spo­łecz­no­ści wokół marki: dys­ku­sje na forum, komen­ta­rze w mediach spo­łecz­no­ścio­wych i pyta­nia kie­ro­wane bez­po­średnio do eks­per­tów zwięk­szają zaanga­żo­wa­nie w cele firmy. Z tre­ści edu­ka­cyj­nych udo­stęp­nia­nych przez markę chęt­nie korzy­stają także part­ne­rzy B2B. Tego typu inte­rak­cje są także cen­nym źró­dłem infor­ma­cji zwrot­nych, które marka może wyko­rzy­stać do dal­szego dosko­na­le­nia komu­ni­ka­cji.

content marketing edukacyjny

Posty w social mediach

Posty w mediach spo­łecz­no­ścio­wych umoż­li­wiają szyb­kie i bez­po­średnie dotar­cie do odbior­ców. Ich dyna­miczny cha­rak­ter i sze­roki zasięg spra­wiają, że są one nie­za­stą­pione w budo­wa­niu świa­do­mo­ści marki i zaan­ga­żo­wa­nia spo­łecz­no­ści. Uni­kalną cechą mediów spo­łecz­no­ścio­wych jest moż­li­wość dwu­kie­run­ko­wej komu­ni­ka­cji. Pozwala ona na inte­rak­cję z użyt­kow­nikami i budowa­nie z nimi rela­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym. Posty mogą przy­bie­rać różne formy — od krót­kich aktu­ali­za­cji sta­tusu, przez gra­fiki, memy, aż po dłuż­sze posty infor­ma­cyjne i edu­ka­cyjne.

Badanie „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci” przeprowadzone przez Santander Consumer Bank pokazuje, że 49% użytkowników ponad połowę czasu spędzonego w sieci poświęca na social media.

Każda plat­forma spo­łecz­no­ściowa ma swoje spe­cy­ficzne narzę­dzia i naj­lep­sze prak­tyki, które warto wyko­rzy­stać, aby zwięk­szyć sku­tecz­ność publi­ko­wa­nych tre­ści. Na przy­kład, Insta­gram warto wyko­rzy­stać do publi­ka­cji atrak­cyj­nych wizu­al­nie zdjęć i krót­kich fil­mów. Z kolei X lub Thre­ads do szyb­kich aktu­ali­za­cji i dys­ku­sji, a Lin­ke­dIn do dzie­le­nia się tre­ściami o cha­rak­terze pro­fe­sjo­nal­nym i bizne­so­wym. Nie­za­leż­nie od plat­formy, dobrze spraw­dza się sto­ry­tel­ling. Przy­ciąga on uwagę i spra­wia, że posty są bar­dziej zapa­da­jące w pamięć i skła­nia­jące do inte­rak­cji. W mediach spo­łecz­no­ścio­wych liczy się też aktu­al­ność i szyb­kość reak­cji na trendy i bie­żące wyda­rze­nia.

zdjęcia do social mediów

Sku­teczne new­slet­tery i mailingi

New­slet­tery to forma komu­ni­ka­cji, która pozwala na utrzy­ma­nie regu­larnego kon­taktu z sub­skry­ben­tami i dostar­cza­nie im sper­so­na­li­zo­wa­nych tre­ści bez­po­średnio do ich skrzy­nek mailo­wych. Są to narzę­dzia szcze­gól­nie cenne, gdy chcemy prze­kazywać infor­ma­cje o nowo­ściach, pro­mo­cjach, waż­nych wyda­rze­niach czy udo­stęp­niać eks­klu­zywne mate­riały, które mogą zain­te­re­so­wać wybra­nych z bazy odbior­ców. Klu­czem do sku­tecznego wyko­rzy­sta­nia new­slet­te­rów jest seg­men­ta­cja odbior­ców i per­so­na­li­za­cja wia­do­mo­ści. Dzięki temu każdy sub­skry­bent może otrzy­mać treść, która będzie dla niego najbar­dziej atrak­cyjna. Dzięki temu zwięk­sza się praw­do­po­do­bień­stwo otwar­cia wia­do­mo­ści i pod­ję­cia pożą­da­nej akcji jak np. klik­nię­cie w link czy doko­na­nie zakupu.

newslettery i email marketing

E-booki i raporty

E-booki są formą dłu­giej tre­ści cyfro­wej, która może być wyko­rzy­sty­wana jako narzę­dzie edu­ka­cyjne, infor­ma­cyjne lub pro­mo­cyjne w ramach stra­te­gii con­tent mar­ke­tingowej. Posia­dają one wiele zasto­so­wań – mogą słu­żyć jako szcze­gó­łowe porad­niki, obszerne raporty bran­żowe, zbiory case stu­dies lub kom­plek­sowe ana­lizy tema­tyczne. E-booki czę­sto są wyko­rzy­sty­wane w con­tent mar­ke­tingu jako lead magnety, czyli mate­riały ofe­ro­wane w zamian za dane kon­tak­towe poten­cjal­nych klien­tów. Efektywnie przy­czy­niają się do budo­wa­nia bazy danych dla dzia­łań e-mail mar­ke­tingowych.

Zaletą e-booków jest ich for­mat. Pozwala on na dogłębne przed­sta­wie­nie infor­ma­cji i moż­li­wość włą­cze­nia róż­no­rod­nych ele­men­tów gra­ficz­nych, które uła­twiają przy­swa­ja­nie wie­dzy. Ponadto e-booki są łatwo dostępne dla użyt­kow­ni­ków, któ­rzy mogą je pobrać i czy­tać w dogod­nym dla sie­bie cza­sie i miej­scu, na róż­no­rod­nych urzą­dze­niach. Wyso­kiej jako­ści e-booki mogą zna­cząco podnieść postrze­ga­nie marki jako eks­perta w danej dzie­dzi­nie. Są także sku­tecznym spo­so­bem na zdo­by­cie zaufa­nia oraz ugruntowa­nie pozy­cji lidera.

ebooki w content marketingu

Nie­sza­blo­nowe infogra­fiki

Infogra­fiki łączą w sobie dane i wizu­ali­za­cję, aby prze­kazać skom­pli­ko­wane infor­ma­cje w przy­stępny i atrak­cyjny spo­sób. Ich efek­tyw­ność wynika z faktu, że ludzki mózg prze­twa­rza obrazy znacz­nie szyb­ciej niż tekst. Spra­wia to, że infogra­fiki są łatwe do zro­zu­mie­nia i zapa­mię­ta­nia przez odbior­ców. W Con­tentHouse wyko­rzy­stu­jemy infogra­fiki do przed­sta­wia­nia danych sta­ty­stycz­nych, wyja­śnia­nia pro­cesów i porów­nań, aby uatrak­cyj­nić tre­ści. Dzięki swo­jej przy­stęp­no­ści i moż­li­wo­ści łatwego udo­stęp­nia­nia infogra­fiki dosko­nale spraw­dzają się przy wzmac­nia­niu wia­ry­god­no­ści marki jako eks­perta w okre­ślo­nym obsza­rze.

Pro­jek­tu­jąc infogra­fiki, należy sta­ran­nie dobrać kolory, czcionki i układ gra­ficzny, aby były one spójne z iden­ty­fi­ka­cją wizu­alną klienta i prze­ma­wiały do jego grupy doce­lo­wej. Infogra­fiki dają moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia róż­nych for­ma­tów: od pro­stych dia­gra­mów po zło­żone kom­po­zy­cje, by jak naj­le­piej dosto­so­wać się do prze­kazu i celów komu­ni­ka­cyj­nych. Jest to forma komu­ni­ka­cji, która wymaga zarówno kre­atyw­no­ści, jak i zdol­no­ści ana­li­tycz­nych, aby sku­tecz­nie prze­kazać klu­czowe infor­ma­cje i zaan­ga­żo­wać odbior­ców.

infografiki content marketingowe

Dyna­miczne wideo

For­mat wideo w con­tent mar­ke­tingu pozwala na bar­dziej dyna­miczne i emo­cjo­nalne przed­sta­wie­nie prze­kazu niż tekst. Dzięki moż­li­wo­ściom, jakie ofe­ruje połą­cze­nie obrazu i dźwięku, możemy two­rzyć histo­rie, które anga­żują, inspi­rują i pozo­stają w pamięci odbior­ców. Wideo powinno być dosto­so­wane do spe­cy­fiki plat­formy i grupy doce­lo­wej – od krót­kich form na Insta­grama czy TikToka, poprzez webi­nary i tuto­riale na YouTube, aż po dłuż­sze, pro­fe­sjo­nalne filmy.

Na szcze­gólną uwagę zasłu­gują webi­nary, czyli semi­na­ria pro­wa­dzone przez inter­net. To inte­rak­tywne spo­tka­nia lub pre­zen­ta­cje, które pozwa­lają na bez­po­średnią komu­ni­ka­cję z uczest­ni­kami. Webi­nary czę­sto wyko­rzy­sty­wane są do celów edu­ka­cyj­nych, szko­le­nio­wych, sprze­dażowych lub networ­kingu. Umoż­li­wiają pre­le­gen­towi zaprezentowa­nie mate­riału w spo­sób wizu­alny. Jednocześnie uczest­nicy mają moż­li­wość zada­wa­nia pytań i bra­nia udziału w dys­ku­sjach na żywo, co zwięk­sza war­tość mery­to­ryczną takich spo­tkań. Wielu orga­ni­za­to­rów wyko­rzy­stuje webi­nary jako spo­sób na gene­ro­wa­nie leadów, gdyż uczest­nic­two w webi­na­rze czę­sto wymaga reje­stra­cji i poda­nia danych kon­tak­to­wych.

Dużym powo­dze­niem cie­szą się porad­niki wideo. Filmy instruk­ta­żowe, wygod­niej niż forma tek­stowa, pozwa­lają na uzy­ska­nie odpo­wie­dzi na nur­tu­jące pyta­nia. W ten spo­sób możemy przed­sta­wić np. instruk­cję zło­że­nia mebli, prze­pisy kuli­narne czy funk­cje nowego sprzętu dla game­rów. Forma wideo może rów­nież zastą­pić opisy pro­duktowe, ponie­waż infor­ma­cje tak przed­sta­wione są szyb­ciej przy­swa­jalne. Wideoporad­niki warto uroz­ma­icić o napisy lub plan­sze, które utrwalą wie­dzę.

Wideo content jako rozrywka

Cie­kawą formą con­tentu wideo są wywiady. Pozwa­lają one zdo­być infor­ma­cje lub poznać sta­no­wi­sko eks­perta w danej dzie­dzi­nie. Pod­czas wywiadu osoba pro­wa­dząca zadaje pyta­nia lub napro­wa­dza roz­mówcę na ważne wątki, a roz­mówca udziela odpo­wie­dzi. Czę­sto do wywia­dów w for­mie wideo dołą­czona jest trans­kryp­cja roz­mowy, ale nie jest ona obo­wiąz­kowa. Spisanie wywiadu wymaga dodat­ko­wej korekty języ­ko­wej, na którą nie ma miej­sca w nagra­niu. Przez to wideo wywiady są szczere i natu­ral­niejsze.

Wideo mar­ke­ting możemy też zasto­so­wać do pro­mo­wa­nia even­tów. Od nagra­nych zapo­wie­dzi wyda­rze­nia, poprzez stre­aming na żywo, aż po rela­cję pod­su­mo­wu­jącą wyda­rze­nie – wideo mar­ke­ting daje sze­rokie pole do dzia­ła­nia w tym zakre­sie. Dzięki niemu uczest­nicy mogą wziąć udział w war­to­ściowym wyda­rze­niu bez poświę­ca­nia czasu na dotar­cie. Rela­cja pozwala też obej­rzeć najbar­dziej inte­re­su­jące pre­lek­cje czy frag­menty wyda­rze­nia z pomi­nię­ciem tych, które dla odbiorcy nie są istotne.

wideo content marketing

Z pod­ca­stem na spa­cer

Pod­ca­sty to cykliczne audy­cje dostępne w for­mie cyfro­wej, zazwy­czaj w postaci pli­ków audio, które użyt­kow­nicy mogą odtwa­rzać na żąda­nie. Mogą być poświę­cone nie­mal każ­dej dzie­dzi­nie – od edu­ka­cji, przez roz­rywkę, aż po szcze­gó­łowe omó­wie­nie niszo­wych tema­tów. Pod­ca­sty są wygodne dla słu­cha­czy, ponie­waż ci mogą ich słu­chać w dowol­nym cza­sie i miej­scu, np. w trak­cie podróży komu­ni­ka­cją miej­ską czy pod­czas bie­ga­nia. Są rów­nież dosko­na­łym narzę­dziem do budo­wa­nia auto­ry­tetu w danej dzie­dzi­nie, dzięki regu­larnemu publi­ko­wa­niu war­to­ścio­wych tre­ści, które uczą, inspi­rują lub infor­mują.

Raport  „Słuchacz podcastów w Polsce” pokazuje, że blisko 10 milionów internautów słucha podcastów raz w miesiącu. Jednocześnie rośnie liczba stałych heavy userów tej formy contentu.

Każda z tych form con­tent mar­ke­tingu ma swoje uni­kalne cechy i może być sku­teczna w róż­nych obsza­rach. Ważne jest, aby dosto­so­wać wybrane formy do celów mar­ke­tingowych, grupy doce­lo­wej oraz eta­pów lejka sprze­dażowego, w któ­rych znaj­dują się odbiorcy. Efek­tywne połą­cze­nie róż­nych for­ma­tów i ich wła­ściwe wyko­rzy­sta­nie w ramach cało­ścio­wej stra­te­gii con­tent mar­ke­tingowej może przy­nieść zna­czące korzy­ści dla marki.

podcasty jako content marketing

Gdzie warto sto­so­wać con­tent mar­ke­ting?

Con­tent mar­ke­ting spraw­dza się w prak­tycz­nie każ­dej branży. W przy­padku B2B con­tent mar­ke­ting pomaga w budo­wa­niu dłu­go­ter­mi­nowych rela­cji i pozy­cjo­no­wa­niu firmy jako lidera. Podno­si w ten spo­sób jej wia­ry­god­ność w oczach innych przed­się­biorstw. Przy­kładowo, firmy dzia­łające w sek­to­rze tech­no­lo­gicz­nym czy pro­duk­cyj­nym czę­sto dzielą się spe­cja­li­stycz­nymi tre­ściami na roz­bu­do­wa­nych blo­gach. Poka­zują w ten sposób swoją eks­perc­kość i budują zaufa­nie wśród poten­cjal­nych klien­tów bizne­so­wych.

Z kolei w seg­men­cie B2C, gdzie komu­ni­ka­cja skie­ro­wana jest bez­po­średnio do kon­su­men­tów, con­tent mar­ke­ting sku­pia się na budo­wa­niu emo­cjo­nalnego połą­cze­nia z odbior­cami. Branża e-com­merce wyko­rzy­stuje tre­ści, by przy­cią­gnąć ruch do skle­pów inter­ne­to­wych, opi­su­jąc nie tylko funk­cje pro­duktu, ale także pro­blemy, które roz­wią­zuje. Blogi, recen­zje i porad­niki zaku­powe to tylko nie­które z narzę­dzi, które poma­gają kon­su­mentom w podej­mo­wa­niu decy­zji zaku­po­wych.

Content marketing dla każdej branży

Branża FMCG, w tym pro­dukty spo­żyw­cze i kosme­tyki, wyko­rzy­stuje con­tent mar­ke­ting do wyróż­nie­nia się wśród wielu podob­nych pro­duk­tów. Tre­ści kuli­narne, porady doty­czące urody czy arty­kuły o pocho­dze­niu skład­ni­ków są czę­sto wyko­rzy­sty­wane do wzbo­ga­ce­nia doświad­czeń zwią­za­nych z marką. Także pro­du­cen­tów sprzętu AGD łączą z odbior­cami tre­ści, które poka­zują, jak ich pro­dukty uła­twiają codzienne życie. Con­tent w tym przy­padku czę­sto przy­biera formę opi­so­wych instruk­cji czy fil­mów poka­zujących pro­dukty w akcji.

W branży finan­so­wej con­tent mar­ke­ting jest wyko­rzy­sty­wany do opisu czę­sto skom­pli­ko­wa­nych pro­duk­tów i usług. Edu­ka­cyjne arty­kuły, infogra­fiki wyja­śnia­jące zawi­ło­ści finan­sowe czy porady doty­czące zarzą­dza­nia budże­tem oso­bi­stym poma­gają budo­wać zaufa­nie i uczy­nić markę bar­dziej przy­stępną dla kon­su­men­tów. Con­tent mar­ke­ting może przy­nieść korzy­ści także bran­żom takim jak tury­styka czy zdro­wie i fit­ness, gdzie opo­wie­ści i prze­wod­niki mogą inspi­ro­wać do podróży, a tre­ści moty­wa­cyjne i edu­ka­cyjne wspie­rają zdrowy styl życia.

Ważne jest to, że nie­za­leż­nie od branży, con­tent mar­ke­ting pozwala na szcze­gó­łowe opi­sa­nie cech pro­duktu lub usługi, pod­kre­śle­nie ich uni­kal­no­ści i dostar­cze­nie war­to­ści doda­nej, która wykra­cza poza rdzeń pro­duktu. To stra­te­gia, która pozwala nie tylko infor­mo­wać, ale i anga­żo­wać, bawić i inspi­ro­wać, a co za tym idzie, budo­wać silne i trwałe rela­cje z odbior­cami. Odpo­wied­nio dopa­so­wany i sper­so­na­li­zo­wany con­tent może przy­cią­gnąć uwagę, wyróż­nić markę na tle kon­ku­ren­cji i prze­ko­nać do wyboru wła­śnie jej pro­duk­tów czy usług.

content marketing - gdzie się sprawdzi

Czy con­tent mar­ke­ting potrze­buje narzę­dzi?

Con­tent mar­ke­ting to dłu­go­ter­mi­nowy pro­ces, który wymaga zasto­so­wa­nia róż­no­rod­nych narzę­dzi, by być bar­dziej sku­tecznym i efek­tywnym. Narzę­dzia te umoż­li­wiają planowa­nie, two­rze­nie, dys­try­bu­cję oraz ana­lizę tre­ści, co pomaga w osią­ga­niu celów mar­ke­tingowych. Narzę­dzia pozwa­lają nawet zauto­ma­ty­zo­wać komu­ni­ka­cję, zwłasz­cza tę skie­ro­waną do seg­men­tów B2C. Wyko­rzy­sta­nie odpo­wied­nich narzę­dzi do zarzą­dza­nia tre­ścią pozwala na auto­ma­ty­za­cję wielu pro­cesów, uła­twia orga­ni­za­cję pracy i zapew­nia cią­głość oraz jakość publi­ko­wa­nych mate­ria­łów.

Narzę­dzia dla copyw­ri­tera

Narzę­dzia pomocne w two­rze­niu tek­stów, korek­cie oraz opty­ma­li­za­cji pod kątem SEO są nie­zwy­kle ważne dla każ­dego, kto zaj­muje się con­tent mar­ke­tingiem. Warto zwró­cić uwagę na:

Pla­ner słów klu­czo­wych (Google Key­word Plan­ner) – narzę­dzie ofe­ro­wane przez Google, które pomaga w zna­le­zie­niu odpo­wied­nich słów klu­czo­wych na pod­sta­wie danych o ich popu­lar­no­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści. Jest to jedno z waż­niej­szych narzę­dzi w pro­ce­sie opty­ma­li­za­cji tre­ści pod wyszu­ki­warki.

Lan­gu­age­Tool – wie­lo­ję­zyczny ser­wis do spraw­dzania popraw­no­ści gra­ma­tycz­nej i sty­li­stycz­nej tek­stu. Pozwala na wykry­cie błę­dów, które mogły umknąć pod­czas pisa­nia.

Jasno­pis – narzę­dzie skie­ro­wane na pol­ski rynek, które ana­lizuje tekst pod kątem jasno­ści prze­kazu i zro­zu­mia­ło­ści. Suge­ru­je opty­ma­li­za­cje, które mogą popra­wić czy­tel­ność tek­stu.

Gram­marly – popu­larne narzę­dzie do korekty gra­ma­tyki, pisowni oraz stylu w języku angiel­skim. Umoż­li­wia rów­nież spraw­dze­nie tek­stu pod kątem pla­giatu.

Zecerka – narzę­dzie SEO, które wspiera opty­ma­li­za­cję tek­stów pod wyszu­ki­warki. Ana­lizuje ich struk­turę i wska­zu­je poten­cjalne obszary do poprawy typo­gra­ficz­nej i gra­ma­tycz­nej.

Yoast SEO – wtyczka dla WordPressa, która pomaga w opty­ma­li­za­cji tre­ści pod SEO. Ofe­ruje ana­lizę czy­tel­no­ści, gęsto­ści słów klu­czo­wych, meta tagi i wiele innych funk­cjo­nal­no­ści.

Ahrefs – kom­pletne narzę­dzie SEO, które ofe­ruje nie tylko ana­lizę słów klu­czo­wych, ale rów­nież moni­to­ring ran­kingu, ana­lizę backlin­ków i audyt strony. Jest wyko­rzy­sty­wane także czę­sto do ana­lizy danych i rapor­to­wa­nia.

Sur­fer SEO – zaawan­so­wane narzę­dzie do ana­lizy SERP i opty­ma­li­za­cji tre­ści. Wyko­rzy­stuje dane z naj­lep­szych stron w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia do gene­ro­wa­nia wska­zó­wek doty­czą­cych struk­tury strony, dłu­go­ści tre­ści i zasto­so­wa­nia słów klu­czo­wych.

Wyko­rzy­sta­nie tych narzę­dzi może zna­cząco przy­czy­nić się do podnie­sie­nia jako­ści tek­stów, ich atrak­cyj­no­ści dla odbior­ców i widocz­no­ści w wyszu­ki­war­kach inter­ne­to­wych.

copywriting najlepsze narzędzia

Skąd brać zdję­cia za darmo?

Narzę­dzia do two­rze­nia gra­fiki oraz bazy obra­zów stoc­ko­wych są nie­zbędne dla twór­ców con­tentu, któ­rzy chcą wzbo­ga­cać swoje tek­sty o atrak­cyjne wizu­al­nie ele­menty lub two­rzyć gra­fiki do mediów spo­łecz­no­ścio­wych, pre­zen­ta­cji, reklam i innych mate­ria­łów mar­ke­tingowych. Oto kilka popu­lar­nych narzę­dzi i zaso­bów:

Shut­ter­stock – to płatna plat­forma z ogromną bazą zdjęć, fil­mów i muzyki stoc­ko­wej, która jest wyko­rzy­sty­wana przez pro­fe­sjo­na­li­stów na całym świe­cie.

Pixa­bay – jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych dar­mo­wych baz obra­zów stoc­ko­wych. Ofe­ruje zdję­cia, gra­fiki wek­to­rowe oraz filmy, które można wyko­rzy­stać bez naru­sza­nia praw autor­skich.

Unsplash – to plat­forma znana z wyso­kiej jako­ści dar­mo­wych zdjęć stoc­ko­wych. Materiały są udo­stęp­niane przez spo­łecz­ność foto­gra­fów i mogą być wyko­rzy­sty­wane zarówno do celów komer­cyj­nych, jak i niekomer­cyj­nych.

Canva – narzę­dzie do pro­jek­to­wa­nia gra­fik, które jest łatwe w obsłu­dze i pozwala na two­rze­nie róż­no­rod­nych mate­ria­łów wizu­alnych: od postów na social media po zaawan­so­wane pro­jekty gra­ficzne. Canva ofe­ruje także wła­sną biblio­tekę zdjęć stoc­ko­wych.

Gra­ti­so­gra­phy – inna dar­mowa baza obra­zów, która wyróż­nia się nie­kon­wen­cjo­nal­nymi i czę­sto humo­ry­stycz­nymi zdję­ciami, które mogą dodać ory­gi­nal­no­ści tre­ściom.

Pexels – dar­mowy zasób zdjęć i fil­mów stoc­ko­wych, które można swo­bod­nie wyko­rzy­sty­wać i mody­fi­ko­wać.

Fre­epik – jest to bogata baza gra­fik wek­to­ro­wych, zdjęć stoc­ko­wych i ilu­stra­cji, które mogą być wyko­rzy­stane w róż­nych pro­jek­tach gra­ficz­nych. Fre­epik ofe­ruje zarówno dar­mowe, jak i płatne sub­skryp­cje, dając dostęp do sze­rokiego spek­trum zaso­bów wyso­kiej jako­ści.

Fla­ti­con – to plat­forma spe­cja­li­zu­jąca się w wek­to­ro­wych iko­nach, ofe­ru­jąca ogromną kolek­cję dar­mo­wych oraz płat­nych ikon w róż­nych for­matach. Fla­ti­con pozwala na łatwe wyszu­ki­wa­nie i pobie­ra­nie ikon, które mogą być uży­wane w gra­fikach, apli­ka­cjach webo­wych i mobil­nych.

Korzy­sta­jąc z tych narzę­dzi i zaso­bów, mar­ke­te­rzy są w sta­nie two­rzyć pro­fe­sjo­nal­nie wyglą­da­jące mate­riały wizu­alne, które przy­ciągają uwagę odbior­ców i wzmac­niają prze­kaz. Oczy­wi­ście ogromną rolę odgry­wają także wła­sne zdję­cia i gra­fiki, np. gdy two­rzymy opisy pro­duk­tów. Należy wtedy zadbać o ich pro­fe­sjo­nalną jakość.

darmowe biblioteki zdjęć do content marketingu

Jak publi­ko­wać regu­lar­nie?

Publikowa­nie regu­lar­nych i anga­żu­ją­cych tre­ści może być wyzwa­niem, szcze­gól­nie kiedy codzienne obo­wiązki pochła­niają znaczną część czasu. W tym miej­scu z pomocą przy­cho­dzą narzę­dzia do pla­no­wa­nia i auto­ma­ty­za­cji. Uła­twiają one orga­ni­za­cję pracy, pozwa­lają z góry usta­lić har­mo­no­gram publi­ka­cji i zapew­niają, że tre­ści są dostar­czane do odbior­ców we wła­ści­wym cza­sie.

Napo­le­onCat – to kom­plek­sowe narzę­dzie do zarzą­dza­nia mediami spo­łecz­no­ściowymi. Pozwala na publi­ko­wa­nie postów, moni­to­ro­wa­nie aktyw­no­ści i zarzą­dza­nie inte­rak­cjami z użyt­kow­nikami na wielu plat­formach jed­no­cze­śnie. Napo­le­onCat ofe­ruje rów­nież ana­lizę kon­ku­ren­cji i raportowa­nie.

Buf­fer – pro­sty w uży­ciu ser­wis, który umoż­li­wia planowa­nie i auto­ma­tyczne publi­ko­wa­nie postów w wybra­nych przez użyt­kow­nika ter­mi­nach. Buf­fer obsłu­guje różne plat­formy i ofe­ruje ana­li­tykę doty­czącą wydaj­no­ści postów.

Hoot­su­ite – jedno z najbar­dziej zna­nych narzę­dzi do zarzą­dza­nia mediami spo­łecz­no­ściowymi. Pozwala na planowa­nie postów, moni­to­ro­wa­nie wielu kana­łów i ana­lizę danych. Hoot­su­ite umoż­li­wia rów­nież zespo­łom pracę nad wspól­nymi pro­jek­tami.

Later – narzę­dzie sku­piające się na wizu­alnych aspek­tach mediów spo­łecz­no­ścio­wych, szcze­gól­nie Insta­grama. Umoż­li­wia planowa­nie postów, ale rów­nież zarzą­dza­nie gale­rią zdjęć i ana­li­zo­wa­nie najlep­szego czasu na publi­ka­cje.

Postify – umoż­li­wia planowa­nie i auto­ma­ty­za­cję publi­ka­cji na wielu plat­formach mediów spo­łecz­no­ścio­wych jed­no­cze­śnie. Ofe­ruje intu­icyjny inter­fejs, który pozwala na szyb­kie two­rze­nie i zarzą­dza­nie postami, a także śle­dze­nie ich wyni­ków. Ma moż­li­wość zapisa­nia postów do wyko­rzy­sta­nia w przy­szło­ści.

Kon­ten­tino – zaawan­so­wana plat­forma słu­żąca do pla­no­wa­nia i zatwier­dza­nia tre­ści w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. To narzędzie szcze­gól­nie cenią agen­cje rekla­mowe i więk­sze zespoły mar­ke­tingowe. Pozwala na łatwe zarzą­dza­nie pro­cesem two­rze­nia tre­ści, współ­pracę w zespole, a także bez­po­średnie zatwier­dza­nie postów przez klien­tów. Plat­forma ta nie tylko pomaga w orga­ni­za­cji pracy, ale także zapew­nia narzę­dzia ana­li­tyczne i kalen­darz publi­ka­cji tre­ści.

Wszyst­kie te narzę­dzia poma­gają w efek­tywnym zarzą­dza­niu obec­no­ścią marki w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Pozwa­lają też zaosz­czę­dzić czas poprzez auto­ma­ty­za­cję pro­cesów i dostar­czają cen­nych danych, które mogą wspie­rać podejmowa­nie decy­zji mar­ke­tingowych.

regularne publikowanie contentu

Ana­liza danych i raportowa­nie

Dane sta­no­wią pod­stawę sku­tecznych stra­te­gii mar­ke­tingowych, dla­tego narzę­dzia do ana­lizy i rapor­to­wa­nia odgry­wają nie­zmier­nie ważną rolę w pracy con­tent mar­ke­tera. Pozwa­lają one na śle­dze­nie klu­czo­wych wskaź­ni­ków efek­tyw­no­ści (KPI), zro­zu­mie­nie zacho­wań i pre­fe­ren­cji odbior­ców, a także na opty­ma­li­za­cję dzia­łań mar­ke­tingowych w cza­sie rze­czy­wi­stym. Dzięki zaawan­so­wa­nym funk­cjom ana­li­tycz­nym mar­ke­te­rzy mogą podej­mo­wać świa­dome decy­zje oparte na danych, a także obli­czać zwrot z inwe­sty­cji (ROI) w róż­nych kam­pa­niach.

Google Ana­ly­tics – to bez­płatne, ale nie­zwy­kle potężne narzę­dzie, które pozwala na szcze­gó­łową ana­lizę ruchu na stro­nie inter­ne­to­wej. Umoż­li­wia śle­dze­nie źró­deł ruchu, zacho­wa­nia użyt­kow­ni­ków, kon­wer­sji i innych istot­nych para­me­trów.

SEMrush – kom­plek­sowa plat­forma SEO, która dostar­cza infor­ma­cji nie tylko o pozy­cjo­no­wa­niu strony inter­ne­to­wej, ale także o bada­niu słów klu­czo­wych, ana­lizie kon­ku­ren­cji czy moni­to­ro­wa­niu backlin­ków. SEMrush ofe­ruje rów­nież narzę­dzia do audytu SEO i con­tent mar­ke­tingu.

Moz – plat­forma ofe­ru­jąca sze­roki zakres narzę­dzi do SEO, w tym śle­dze­nie pozy­cji, ana­lizę lin­ków oraz zaawan­so­wane raportowa­nie. Moz Pro jest rów­nież pomocny w iden­ty­fi­ka­cji poten­cjal­nych pro­ble­mów SEO na stro­nie.

Social Blade – narzę­dzie uży­wane głów­nie do ana­lizy kana­łów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych takich jak YouTube, Insta­gram czy Twitch. Zapew­nia dane doty­czące wzro­stu sub­skry­bentów, zaan­ga­żo­wa­nia w treść i ogól­nych ten­den­cji.

Hotjar – ofe­ruje wgląd w zachowa­nie użyt­kow­ni­ków na stro­nie poprzez mapy cie­pła (heat­mapy), nagra­nia sesji czy ankiety. Hotjar pomaga zro­zu­mieć, jak użyt­kow­nicy wcho­dzą w inte­rak­cję z witryną i co można popra­wić, aby zwięk­szyć ich satys­fak­cję.

islay.tech – mie­rzy sku­tecz­ność con­tent mar­ke­tingu w wielu obsza­rach. Narzę­dzie służy do moni­to­ringu tre­ści i kam­pa­nii czy audytu stron inter­ne­to­wych. Przy­datną funk­cją (szcze­gól­nie w przy­padku blo­gów i fir­mowych ser­wi­sów edu­ka­cyj­nych) jest bada­nie głę­bo­ko­ści i pręd­ko­ści scrol­lo­wa­nia strony. Dzięki temu możemy się dowie­dzieć, jaka część publi­ka­cji fak­tycz­nie została prze­czy­tana.

Te i inne narzę­dzia do ana­lizy i rapor­to­wa­nia są nie­oce­nione dla sku­tecznego zarzą­dza­nia dzia­ła­niami online. Umoż­li­wiają prze­twa­rzanie i łatwiej­sze zro­zu­mie­nie ogrom­nych ilo­ści danych, z któ­rymi mar­ke­te­rzy zde­rzają się w swo­jej pracy.

analizowanie i raportowanie w content marketingu

Orga­ni­za­cja i planowa­nie pracy

Praca w dyna­micznym śro­do­wi­sku con­tentmar­ke­tingowym wymaga nie tylko odpo­wied­niej dys­cy­pliny i umie­jęt­no­ści zarzą­dza­nia cza­sem, ale także wspar­cia ze strony narzę­dzi. Dzięki nowo­cze­snym apli­ka­cjom do orga­ni­za­cji pracy moż­liwe jest lep­sze planowa­nie zadań, moni­to­ro­wa­nie postę­pów oraz wspie­ra­nie pracy zespo­ło­wej w ramach jed­nego lub kilku pro­jek­tów. Oto nie­które z narzę­dzi, które spraw­dzają się w efek­tywnym zarzą­dza­niu cza­sem i zada­niami:

Cala­mari – to narzę­dzie HR, które pomaga w zarzą­dza­niu urlo­pami i obec­no­ścią pra­cow­ni­ków. Umoż­li­wia pra­cow­ni­kom łatwe zło­że­nie wnio­sku o urlop, a mene­dże­rom — szyb­kie zatwier­dza­nie tych wnio­sków oraz moni­to­ro­wa­nie dostęp­no­ści zespołu.

Cloc­kify – bez­płatny trac­ker czasu pracy, który pozwala użyt­kow­ni­kom na mie­rze­nie czasu spę­dzo­nego nad róż­nymi pro­jek­tami i zada­niami. To narzę­dzie jest szcze­gól­nie przy­datne dla fre­elan­ce­rów i zespo­łów chcą­cych dokład­nie roz­li­czać czas pracy i ana­lizować pro­duktywność.

Trello – oparte na meto­do­lo­gii kan­ban, Trello jest intu­icyjnym narzę­dziem do zarzą­dza­nia pro­jek­tami. Umoż­li­wia two­rze­nie tablic z kar­tami odpo­wia­dającymi poszcze­gól­nym zada­niom. Użyt­kow­nicy mogą łatwo przy­pi­sy­wać zada­nia, usta­lać ter­miny ich wyko­na­nia oraz orga­ni­zo­wać pracę zespo­łową.

Asana – apli­ka­cja do zarzą­dza­nia pro­jek­tami, która pozwala na two­rze­nie zadań, usta­la­nie prio­ry­te­tów i deadli­ne­’ów oraz śle­dze­nie postępu prac. Asana ofe­ruje rów­nież bogate moż­li­wo­ści inte­gra­cji z innymi narzę­dziami, dzięki czemu efek­tyw­nie spraw­dza się w róż­nych typach orga­ni­za­cji.

Slack – choć jest to przede wszyst­kim plat­forma komu­ni­ka­cyjna, Slack umoż­li­wia rów­nież inte­gra­cję z wie­loma innymi narzę­dziami do zarzą­dza­nia pro­jek­tami i pracą. Ofe­ruje rów­nież funk­cje orga­ni­za­cji pracy poprzez kanały, bez­po­średnie wia­do­mo­ści i moż­li­wość udo­stęp­nia­nia pli­ków.

Base­camp – narzę­dzie skie­ro­wane na zarzą­dza­nie pro­jek­tami, które ofe­ruje pro­sty inter­fejs użyt­kow­nika i kon­cen­truje się na komu­ni­ka­cji w zespole. Base­camp dostar­cza funk­cje takie jak listy zadań, har­mo­no­gramy, fora dys­ku­syjne oraz oso­bi­ste miej­sce do prze­cho­wy­wa­nia doku­men­tów.

Jira – szcze­gól­nie popu­larna wśród zespo­łów deve­lo­per­skich i w pro­jek­tach zwin­nych (agile), Jira ofe­ruje zaawan­so­wane opcje zarzą­dza­nia zada­niami, sprin­tami oraz raportowa­niem.

Te narzę­dzia poma­gają w róż­nych aspek­tach orga­ni­za­cji pracy o wiele sku­tecz­niej niż tra­dy­cyjny kalen­darz: od pro­stego pla­no­wa­nia i dele­go­wa­nia zadań, po kom­plek­sowe zarzą­dza­nie pro­jek­tami i zaso­bami ludz­kimi. Ich zastosowa­nie może zna­cząco popra­wić komu­ni­ka­cję w zespole, zwięk­szyć przej­rzy­stość reali­zo­wa­nych dzia­łań i przy­czy­nić się do wzro­stu ogól­nej efek­tyw­no­ści pracy.

organizacja pracy - content marketing

AI w con­tent mar­ke­tingu

Rozwój sztucz­nej inte­li­gen­cji ma nie­ba­ga­telny wpływ na powsta­wa­nie tre­ści i sze­roko pojęty con­tent mar­ke­ting. Stwo­rzony przez firmę Ope­nAI Cha­tGPT jest apli­ka­cją, która najszyb­ciej zdo­bywa rze­sze użyt­kow­ni­ków, prze­bi­ja­jąc nawet rekor­do­wego TikToka. Wypusz­czona na rynek w listo­pa­dzie 2022 roku apli­ka­cja już po dwóch mie­sią­cach prze­kro­czyła pułap 100 milio­nów użyt­kow­ni­ków.

Według opu­bli­ko­wa­nego w stycz­niu 2024 AI Mar­ke­ting Bench­mark Report 2023, aż 45% prze­ba­da­nych mar­ke­te­rów zade­kla­ro­wało, że w swo­ich dzia­ła­niach korzy­stali z AI przy two­rze­niu con­tentu.

Pol­skie prawo sta­nowi, że tre­ści wyge­ne­ro­wane przez AI nie są objęte pra­wami autor­skimi, ponie­waż nie uznaje się ich za utwory. Według tej inter­pre­ta­cji, prawa autor­skie mogą przy­słu­gi­wać tylko czło­wie­kowi i stwo­rzonym przez niego dzie­łom. Obec­nie takie pra­wo­daw­stwo funk­cjo­nuje w więk­szo­ści państw na świe­cie. Temat obję­cia pra­wami autor­skimi tre­ści wytwo­rzo­nych przez sztuczną inte­li­gen­cję jest jednak coraz czę­ściej poru­szany. Z tego powodu należy być ostroż­nym, zwłasz­cza wyko­rzy­stu­jąc tre­ści wyge­ne­ro­wane przez AI w celach komer­cyj­nych.

Warto zwró­cić uwagę na inny aspekt – choć sztuczna inte­li­gen­cja nie potrafi stwo­rzyć uni­kalnego dzieła, któ­remu przy­słu­gi­wa­łyby prawa autor­skie, to może popeł­nić pla­giat, inspi­rując się pra­cami innych twór­ców. W przy­padku celo­wej inspi­ra­cji, np. stwo­rze­nia opisu lub stresz­cze­nia cudzego dzieła, może się oka­zać, że do korzy­sta­nia z pracy konieczna będzie licen­cja udzie­lona przez autora utworu pier­wot­nego. Ucze­nie maszy­nowe, które jest pod­stawą dzia­ła­nia narzę­dzi opar­tych o AI prze­twa­rza ogromne ilo­ści danych, w tym utwory, które są objęte ochroną praw autor­skich. Modele gene­ra­tyw­nej sztucz­nej inte­li­gen­cji nie rozu­mieją jed­nak kwe­stii praw autor­skich, co może wzbu­dzać duże wąt­pli­wo­ści co do ich prze­strze­ga­nia.

sztuczna inteligencja a content marketing

Jak two­rzyć con­tent za pomocą AI?

Obec­nie dla Google waż­niej­sza jest jakość tek­stu niż jego autor­stwo, dla­tego wyszu­ki­warka nie wymaga ozna­cza­nia tre­ści gene­ro­wa­nych przez AI. Oczy­wi­ście jest taka moż­li­wość i warto z niej korzy­stać, aby zacho­wać zaufa­nie odbior­ców i zabez­pie­czyć się na wypa­dek zmian w przy­szło­ści. Szcze­gól­nie że Unia Euro­pej­ska pla­nuje wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ko­wych ozna­czeń dzieł wygene­ro­wa­nych przez sztuczną inte­li­gen­cję w ramach walki z dez­in­for­ma­cją. W tym celu wystar­czy dopi­sek pod arty­ku­łem lub w opi­sie ALT – w przy­padku gra­fik.

W przy­padku zmian w przy­szło­ści, odpo­wie­dzialność prawna za naru­sze­nie praw autor­skich w tre­ściach wygene­ro­wa­nych przez AI, spo­cznie na użyt­kow­niku, który wpi­sał prompt i roz­po­wszech­nił wyge­ne­ro­waną treść. Obec­nie daje to pole do nad­użyć i zrzu­ce­nia odpo­wie­dzialności na modele gene­ra­tywne. Jed­nak Unia Euro­pej­ska już pra­cuje nad wdro­że­niem zmian w tym zakre­sie. Zgod­nie z regu­la­mi­nem Chata GPT, to na użyt­kow­niku spo­czywa obo­wią­zek spraw­dze­nia, czy wyge­ne­ro­wana treść nie naru­sza praw autor­skich osób trze­cich.

Zgod­nie z zało­że­niami regu­la­minu Chata GPT, odpo­wiedź na zadany prompt udzie­lona przez model powinna zostać pod­dana mody­fi­ka­cji. Prze­ro­bie­nie danych w taki spo­sób, aby można je było uznać za nowy utwór, prze­nosi prawa autor­skie na czło­wieka, który doko­nał zmian. W takim przy­padku to czło­wiek zostaje uznany za peł­no­praw­nego autora i wła­ści­ciela dzieła, nawet jeśli jego wkład w kre­atywną mody­fi­ka­cję pracy ogra­ni­czył się do prze­kształ­ce­nia odpo­wie­dzi wyge­ne­ro­wanej przez Chat. Taka inter­pre­ta­cja daje sze­rokie moż­li­wo­ści gene­ro­wa­nia tek­stów i gra­fik na uży­tek komer­cyjny.

AI content marketing

Praca w con­tent mar­ke­tingu

W pracy zwią­za­nej z con­tent mar­ke­tingiem z pew­no­ścią nie można narze­kać na nudę. Praca con­tent mar­ke­tera polega nie tylko na pisa­niu arty­ku­łów czy postów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. To przede wszyst­kim budo­wa­nie dłu­go­trwa­łych rela­cji z klien­tami oraz opar­te na stra­te­gii kre­owa­nie wize­runku marki jako eks­perta w swo­jej dzie­dzi­nie. Con­tent mar­ke­ting wymaga kre­atyw­no­ści oraz umie­jęt­no­ści dosto­so­wa­nia komu­ni­ka­tów do potrzeb i ocze­ki­wań róż­nych grup doce­lo­wych. Twórcy tre­ści muszą nie tylko pisać prze­ko­nu­jące i anga­żu­jące tek­sty, ale także potra­fić wpleść w nie histo­rie, które doty­kają emo­cji i budują trwałą więź mię­dzy marką a odbiorcą.

W pracy con­tent mar­ke­tera nie­zwy­kle ważna jest rów­nież zna­jo­mość narzę­dzi ana­li­tycz­nych i SEO, które pozwa­lają na opty­ma­li­za­cję tre­ści pod kątem wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych oraz ana­lizę efek­tyw­no­ści prze­pro­wa­dza­nych dzia­łań. To wła­śnie dzięki ana­lizie danych mar­ke­te­rzy mogą zro­zu­mieć, jakie tre­ści naj­le­piej odpo­wia­dają na ocze­ki­wa­nia ich odbior­ców oraz jakie kanały dys­try­bu­cji przy­no­szą naj­lep­sze wyniki. Nie można też zapo­mi­nać o umie­jęt­no­ściach mięk­kich. Praca w con­tent mar­ke­tingu czę­sto wymaga współ­pracy z innymi dzia­łami w fir­mie oraz z zewnętrz­nymi part­ne­rami czy influ­en­ce­rami.

praca - content marketing

Sta­nowiska w con­tent mar­ke­tingu

W branży con­tent mar­ke­tingu ist­nieje wiele sta­nowisk, które odzwier­cie­dlają róż­no­rod­ność umie­jęt­no­ści i zadań nie­zbęd­nych do two­rze­nia sku­tecznych stra­te­gii tre­ści. Należy pamię­tać, że obo­wiązki na tak samo nazwa­nych sta­nowiskach mogą się róż­nić w zależ­no­ści od orga­ni­za­cji, jej wiel­ko­ści i wewnętrz­nej struk­tury.

Tworzenie treści

Con­tent Mana­ger to osoba, która zarzą­dza planowa­niem, two­rze­niem, redagowa­niem i publi­ka­cją tre­ści. Jest odpo­wie­dzialna za utrzy­ma­nie spój­nego tonu komu­ni­ka­cji marki i dostosowa­nie tre­ści do róż­nych kana­łów dys­try­bu­cji. Con­tent Mana­ger czę­sto nad­zo­ruje pracę zespołu kre­atyw­nego oraz współpra­cuje z innymi dzia­łami w fir­mie, aby tre­ści były zgodne z ogólną stra­te­gią mar­ke­tingową. Zaj­muje się też two­rze­niem stra­te­gii.

Copyw­ri­ter to spe­cja­li­sta od pisa­nia tek­stów, który two­rzy atrak­cyjne i prze­ko­nu­jące tre­ści, takie jak arty­kuły blo­gowe, opisy pro­duk­tów, sce­na­riu­sze do fil­mów wideo czy posty na media spo­łecz­no­ściowe. Copyw­ri­ter musi umieć dosto­so­wy­wać styl i ton komu­ni­katu do róż­nych grup doce­lo­wych oraz celów mar­ke­tingowych. Na tym sta­nowisku ważne jest lek­kie pióro i zna­jo­mość zasad SEO.

Dzien­ni­karz two­rzy tek­sty o cha­rak­terze infor­ma­cyj­nym i edu­ka­cyj­nym, które są pre­zen­to­wane w mediach. Czym różni się dzien­ni­karz od copyw­ri­tera? Oba te zawody pole­gają na two­rze­niu tek­stów, jed­nak w mar­ke­tingu praca dzien­ni­karza może sku­piać się na rela­cjo­no­wa­niu wyda­rzeń, prze­pro­wa­dza­niu wywia­dów, wysy­ła­niu new­sów do mediów czy two­rze­niu con­tentu edu­ka­cyjnego. Warto zle­cać odpo­wied­nie zada­nia pro­fe­sjo­na­li­stom, dla­tego przy wybo­rze agen­cji zwróć uwagę, czy współpra­cuje ona zarówno z copyw­ri­terami, jak i dzien­ni­karzami. Dywer­sy­fi­ka­cja zadań zapewni najlep­szą reali­za­cję stra­te­gii mar­ke­tingowej.

Edytor – redak­to­r/ko­rek­tor zaj­muje się edy­cją i korektą tre­ści, aby upew­nić się, że są one wyso­kiej jako­ści, wolne od błę­dów języ­ko­wych czy ortogra­ficz­nych i spójne z przy­jętą linią komu­ni­ka­cyjną marki.

Dystrybucja treści

SEO Spe­cia­list zaj­muje się opty­ma­li­za­cją tre­ści pod kątem wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych. Pra­cu­jąc bli­sko z copyw­ri­terami i con­tent mana­ge­rami, spe­cja­li­sta SEO ana­lizuje słowa klu­czowe, moni­to­ruje pozycjonowa­nie strony i dosto­so­wuje stra­te­gię tre­ści, aby zwięk­szyć widocz­ność marki w inter­ne­cie.

Social Media Mana­ger odpo­wiada za stra­te­gię obec­no­ści marki w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Two­rzy i publi­kuje tre­ści, zarzą­dza spo­łecz­no­ścią online, moni­to­ruje aktyw­ność użyt­kow­ni­ków i anga­żuje ich poprzez komu­ni­ka­cję. Social Media Mana­ger musi także ana­lizować efek­tyw­ność kam­pa­nii w mediach spo­łecz­no­ścio­wych oraz dosto­so­wy­wać stra­te­gie do zmie­nia­ją­cych się tren­dów i pre­fe­ren­cji odbior­ców.

Acco­unt Mana­ger sku­pia się na zarzą­dza­niu rela­cjami z klien­tami. Osoba na tym sta­nowisku odpo­wiada za komu­ni­ka­cję mię­dzy klien­tem a zespo­łem kre­atyw­nym oraz za to, aby stra­te­gie con­tent mar­ke­tingowe odpo­wia­dały na potrzeby bizne­sowe klienta. Acco­unt Mana­ger musi dosko­nale rozu­mieć cele mar­ke­tingowe klienta, a jed­no­cze­śnie potra­fić sku­tecz­nie prze­kazać te wyma­ga­nia zespo­łowi, który reali­zuje zle­ce­nia. Ponadto jest odpo­wie­dzialny za moni­to­ring postę­pów pro­jek­tów, zarzą­dza­nie budże­tem oraz raportowa­nie wyni­ków dzia­łań klien­towi.

W zależ­no­ści od wiel­ko­ści firmy i zakresu jej dzia­łań nie­które role mogą być łączone lub bar­dziej wyspe­cja­li­zo­wane. Pra­cow­nicy na wszyst­kich tych sta­nowiskach współ­pra­cują ze sobą, aby stwo­rzyć spójną i efek­tywną stra­te­gię con­tent mar­ke­tingową.

stanowiska pracy - content marketing

Jak zacząć pracę w con­tent mar­ke­tingu?

Roz­po­czę­cie kariery w con­tent mar­ke­tingu lub dąże­nie do jej roz­woju to pro­ces, który wymaga zaan­ga­żo­wa­nia, pasji do komu­ni­ka­cji i zdol­no­ści dosto­so­wa­nia do szybko zmie­nia­ją­cego się śro­do­wi­ska. Aby wkro­czyć w świat con­tent mar­ke­tingu, warto zacząć od solid­nych pod­staw. Bran­żowe blogi czę­sto są skarb­nicą prak­tycz­nych porad i case stu­dies. Z kolei książki napi­sane przez uzna­nych eks­per­tów mogą dostar­czyć zarówno teo­re­tycz­nych pod­staw, jak i inspi­ra­cji do two­rze­nia wła­snych, uni­kal­nych tre­ści. Kursy online z zakresu con­tent mar­ke­tingu ofe­ro­wane są zarówno przez plat­formy edu­ka­cyjne, jak i doświad­czone agen­cje i prak­tyków w branży. Zazwy­czaj pozwa­lają na ela­styczne dostosowa­nie pro­cesu nauki do indy­wi­du­al­nego tempa i zain­te­re­so­wań.

Ważne jest także, aby nie­ustan­nie śle­dzić nowinki tech­no­lo­giczne i mar­ke­tingowe, ponie­waż branża dyna­micz­nie się roz­wija. Regu­larne uczest­nic­two w webi­na­rach i kon­fe­ren­cjach bran­żo­wych jest świet­nym spo­so­bem na pozosta­nie na bie­żąco z naj­now­szymi tren­dami i naj­lep­szymi prak­tykami.

Od ogółu do szczegółu

Rozwi­ja­jąc karierę w con­tent mar­ke­tingu, warto roz­wa­żyć spe­cja­li­za­cję w kon­kret­nym obsza­rze, takim jak SEO, stra­te­gia con­tentmar­ke­tingowa, e-mail mar­ke­ting czy media spo­łecz­no­ściowe. Spe­cja­li­za­cja pozwala na zgłę­bie­nie wie­dzy eks­perckiej i sta­nie się auto­ry­te­tem w kon­kretnej dzie­dzi­nie. To jed­nak nie ozna­cza, że należy zanie­dbać inne umie­jęt­no­ści — wręcz prze­ciw­nie, posia­da­nie sze­rokiej wie­dzy ogól­nej przy jed­no­cze­snej spe­cja­li­za­cji jest bar­dzo pożą­dane na rynku pracy. To podej­ście repre­zen­tuje model T-sha­ped mar­ke­ter, czyli roz­wijanie eks­perc­ko­ści w wybra­nych dzie­dzi­nach mar­ke­tingu przy jed­no­cze­snym zdo­bywaniu ogól­nych kom­pe­ten­cji z innych dzie­dzin.

Dobry con­tent mar­ke­ter powi­nien być więc nie tylko kre­atyw­nym pisa­rzem, ale także ana­li­ty­kiem, stra­te­giem i obser­wa­to­rem zmian kul­tu­ro­wych i tech­no­lo­gicz­nych. Rozwi­ja­nie umie­jęt­no­ści mięk­kich, takich jak komu­ni­ka­cja, praca zespo­łowa czy zarzą­dza­nie cza­sem, jest rów­nie ważne. W codzien­nej pracy con­tent mar­ke­ter czę­sto współpra­cuje z róż­nymi dzia­łami w fir­mie i musi sku­tecz­nie komu­ni­ko­wać swoje pomy­sły.

W końcu, warto pamię­tać, że con­tent mar­ke­ting to przede wszyst­kim prak­tyka. Regu­larne two­rze­nie tre­ści, eksperymentowa­nie z róż­nymi for­matami i kana­łami dys­try­bu­cji oraz ana­li­zo­wa­nie wyni­ków to naj­lep­sze spo­soby na roz­wój umie­jęt­no­ści i zbudowa­nie pro­fe­sjo­nalnego port­fo­lio, które pokaże poten­cjal­nym pra­co­daw­com talent kan­dy­data i jego zaanga­żo­wa­nie w pracę.

praca w content marketingu jak zacząć

Zalety i wady con­tent mar­ke­tingu

Con­tent mar­ke­ting, choć jest nie­zwy­kle efek­tywny i jed­no­cze­śnie sto­sun­kowo nie­drogi, jak każde dzia­ła­nie ma swoje plusy i minusy. Mar­ke­ting tre­ści jest potęż­nym spo­so­bem na budowa­nie dłu­go­trwa­łej rela­cji z odbior­cami. Przez dostar­cza­nie war­to­ścio­wych tre­ści, które uczą, infor­mują i anga­żują, marki mogą zbudo­wać zaufa­nie i uzna­nie, co jest pod­stawą lojal­no­ści klien­tów. Ponadto dobrze skon­stru­owany con­tent może zna­cząco popra­wić widocz­ność marki w inter­ne­cie. To z kolei może prze­kładać się na stały wzrost orga­nicznego ruchu na stro­nie.

Con­tent mar­ke­ting jest rów­nież nie­zwy­kle ela­styczny – może być dosto­so­wany do róż­nych for­ma­tów i kana­łów, od blo­gów, przez wideo, aż po pod­ca­sty. Pozwala w ten sposób dotrzeć do sze­rokiej i zróż­ni­co­wa­nej grupy odbior­ców. Co wię­cej, tre­ści mogą być łatwo mie­rzone pod kątem efek­tyw­no­ści.

Jed­nak con­tent mar­ke­ting nie jest pozba­wiony wad. Jedną z głów­nych jest czas, który jest potrzebny na stwo­rze­nie wyso­kiej jako­ści tre­ści i ich wypozycjonowa­nie. Pro­ces ten wymaga obser­wa­cji, two­rze­nia i opty­ma­li­za­cji, co może być cza­so­ch­łonne, zwłasz­cza dla mniej­szych firm. Ponadto, efekty con­tent mar­ke­tingu są czę­sto dłu­go­ter­mi­nowe. Ozna­cza, że może minąć sporo czasu, zanim zoba­czymy wyniki naszych dzia­łań, zwłasz­cza jeśli jeste­śmy dopiero na początku two­rze­nia tre­ści.

Con­tent mar­ke­ting ma duży poten­cjał, który może zna­cząco wpły­nąć na roz­wój marki, jej sprze­daż i rela­cje z klien­tami. Pozwala on nie tylko na sku­teczne dotar­cie z prze­kazem do wybra­nej grupy odbior­ców, ale może także prze­kształ­cić spo­sób, w jaki marka jest postrze­gana na rynku. W erze cyfro­wej, gdzie zaufa­nie i auten­tycz­ność są na wagę złota, sku­teczny con­tent mar­ke­ting jest świet­nym spo­so­bem na budowa­nie prze­wagi kon­ku­ren­cyj­nej.

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

wiedza