Czym zaj­muje się agen­cja con­tent mar­ke­ting?

kategoria: wiedza
Czym zajmuje się agencja content marketingowa
19 min

Agen­cje mar­ke­tingowe ofe­rują kom­plek­sowe usługi dla klien­tów z róż­nych branż, poma­ga­jąc im osią­gnąć zamie­rzone cele. Spe­cja­li­ści SEO i Google Ads, social media, ana­li­tycy, dewe­lo­pe­rzy, copyw­ri­te­rzy, stra­te­dzy – to tylko część specjalistów, z jakimi współpracuje agen­cja con­tent mar­ke­ting, dla­tego warto przyj­rzeć się jej nieco dokład­niej, aby zro­zu­mieć, jaką rolę w świe­cie mar­ke­tingu odgry­wają firmy zaj­mu­jące się dostar­cza­niem jako­ścio­wego con­tentu.

Czym jest agen­cja con­tent mar­ke­ting?

Agen­cja con­tent mar­ke­tingowa – ina­czej „agen­cja mar­ke­tingu tre­ści” – to firma spe­cja­li­zu­jąca się w two­rze­niu, zarzą­dza­niu i pro­mo­wa­niu tre­ści online w celu osią­gnię­cia kon­kret­nych celów mar­ke­tingowych. Głów­nym celem agen­cji con­tent mar­ke­tingowej jest dostar­cza­nie war­to­ścio­wej, anga­żu­ją­cej i dopa­so­wa­nej tre­ści dla okre­ślo­nej grupy doce­lo­wej. Przy­czy­nia się to do budowy marki, zwięk­sze­nia świa­do­mo­ści, gene­ro­wa­nia leadów oraz kon­wer­sji.

Agen­cja CM dba o cało­ściowy cykl pro­wa­dze­nia kam­pa­nii dla klienta – okre­śla grupy doce­lowe danych tre­ści, kanały pro­mo­cyjne, targetowa­nie, two­rze­nie oraz publi­ka­cję i roz­po­wszech­nia­nie tre­ści, a także ana­lizę okre­ślo­nych wyni­ków oraz, w wyniku tego, opty­ma­li­za­cję dzia­łań.

Czym się zaj­muje agen­cja CM?

Dobra agen­cja con­tent mar­ke­tingowa ofe­ruje sze­roki zakres kom­plek­so­wych usług, poma­ga­jąc klien­tom w budo­wa­niu sku­tecz­nych stra­te­gii CM i osią­ga­niu ich celów bizne­so­wych poprzez dostar­cza­nie war­to­ścio­wej i anga­żu­ją­cej tre­ści dla odbior­ców.

Do głów­nych funk­cji oraz zadań agen­cji CM należy:

 • stra­te­gia con­tent mar­ke­tingowa – pomoc w opra­co­wy­wa­niu stra­te­gii con­tent mar­ke­tingowej, która odpo­wiada celom bizne­so­wym klienta oraz potrze­bom ich odbior­ców doce­lo­wych
 • two­rze­nie tre­ści – kreowa­nie róż­no­rod­nych form tre­ści, takich jak arty­kuły blo­gowe, e-booki, info­gra­fiki, filmy, pod­ca­sty, gra­fiki itp., które są atrak­cyjne, war­to­ściowe i dosto­so­wane do pre­fe­ren­cji odbior­ców
 • opty­ma­li­za­cja tre­ści – dostosowa­nie tre­ści pod kątem wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych (SEO), aby zwięk­szyć widocz­ność w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia i przy­cią­gnąć wię­cej ruchu orga­nicz­nego na stronę inter­ne­tową
 • dys­try­bu­cja tre­ści – wyko­rzy­sta­nie róż­no­rod­nych kana­łów dys­try­bu­cji, takich jak strona inter­ne­towa, blog, media spo­łecz­no­ściowe, e-maile mar­ke­tingowe, kam­pa­nie rekla­mowe itp., aby dotrzeć do jak naj­więk­szej liczby poten­cjal­nych odbior­ców
 • pro­mo­cja tre­ści – opra­co­wy­wa­nie stra­te­gii pro­mo­cji tre­ści, w tym płat­nych reklam, influ­en­cer mar­ke­tingu, kam­pa­nii mediów spo­łecz­no­ścio­wych itp., w celu zwięk­sze­nia zasięgu i zaan­ga­żo­wa­nia odbior­ców
 • ana­liza działań – monitorowa­nie wyni­ków dzia­łań con­tent mar­ke­tingowych za pomocą odpo­wied­nich narzę­dzi ana­li­tycz­nych, ana­liza danych oraz wdra­ża­nie opty­ma­li­za­cji w celu poprawy efek­tyw­no­ści kam­pa­nii
 • kre­atyw­ność i inno­wa­cje – stałe poszu­ki­wa­nie nowych, kre­atyw­nych spo­so­bów pre­zen­ta­cji tre­ści oraz wyko­rzy­sty­wa­nia inno­wa­cyj­nych narzę­dzi i tech­nik, aby wyróż­nić się ory­gi­nal­no­ścią na tle kon­ku­ren­cji i zaan­ga­żo­wać odbior­ców
 • dostosowa­nie do tren­dów – śle­dze­nie aktu­al­nych tren­dów i zmian w zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków online, dosto­so­wy­wa­nie stra­te­gii con­tent mar­ke­tingowych do zmie­nia­ją­cych się warun­ków ryn­ko­wych
 • podej­ście nakie­ro­wane na klienta – sku­pie­nie się na potrze­bach i celach klienta, dosto­so­wy­wa­nie stra­te­gii oraz tre­ści do ich spe­cy­ficz­nych wyma­gań i ocze­ki­wań.

Rodzaje i formy tre­ści CM two­rzo­nych przez agen­cję

Agen­cje con­tent mar­ke­tingowe two­rzą róż­no­rodne rodzaje tre­ści, które są dosto­so­wane do potrzeb ich klien­tów. Dobór kon­kret­nych rodza­jów tre­ści zależy od stra­te­gii con­tentmar­ke­tingowej klienta, pro­filu odbior­ców doce­lo­wych oraz celów bizne­so­wych.

Do naj­po­pu­lar­niej­szych rodza­jów oraz form tre­ści con­tent mar­ke­tingowych należą:

 • arty­kuły i blogi – regu­lar­nie publi­ko­wane arty­kuły i wpisy na blogu zwią­zane z branżą klienta, które dostar­czają war­to­ścio­wych infor­ma­cji, roz­wią­zują pro­blemy odbior­ców i budują zaufa­nie
 • e-booki i whi­te­pa­per – dłuż­sze formy tre­ści w postaci e-booków lub whi­te­pa­perów, które głę­biej eks­plo­rują okre­ślone tematy, dostar­czają szcze­gó­ło­wych ana­liz lub rapor­tów bran­żo­wych
 • info­gra­fiki – wizu­alne pre­zen­ta­cje danych, sta­ty­styk lub pro­ce­sów, które są łatwe do przy­swo­je­nia i dzięki któ­rym można w przy­stępny spo­sób prze­ka­zać skom­pli­ko­wane infor­ma­cje
 • wideo – krót­kie filmy, ani­ma­cje, pre­zen­ta­cje lub wide­oblogi (vlogi), które są atrak­cyjne wizu­al­nie i anga­żu­jące dla odbior­ców
 • pod­ca­sty – nagra­nia audio pre­zen­tu­jące dys­ku­sje, wywiady, porady lub histo­rie zwią­zane z tema­tyką bran­żową klienta
 • gra­fiki i ilu­stra­cje – stwo­rzone spe­cjal­nie dla mediów spo­łecz­no­ścio­wych lub do wzbo­ga­ca­nia tre­ści tek­sto­wych oraz przy­cią­ga­nia uwagi odbior­ców
 • con­tent inte­rak­tywny – quizy, kal­ku­la­tory, inte­rak­tywne mapy, czy narzę­dzia online, które anga­żują użyt­kow­ni­ków i zapew­niają im roz­rywkę lub edu­ka­cję
 • social media posts – regu­larne publi­ka­cje na plat­for­mach spo­łecz­no­ścio­wych, takich jak Face­book, Insta­gram, Twit­ter, Lin­ke­dIn, zawie­ra­jące róż­no­rodne tre­ści w for­mie tek­sto­wej, gra­ficz­nej, wideo lub inte­rak­tywnej
 • e-mail mar­ke­ting – per­so­na­li­zo­wane e-maile z tre­ściami dosto­so­wa­nymi do pre­fe­ren­cji odbior­ców, zawie­ra­jące infor­ma­cje o nowych publi­ka­cjach na blogu, pro­mo­cje lub cie­kawe mate­riały do pobra­nia
 • live events i webi­na­ria – orga­ni­za­cja wyda­rzeń na żywo, webi­na­riów lub semi­na­riów online, które dostar­czają war­to­ścio­wej wie­dzy i umoż­li­wiają inte­rak­cję z klien­tami
 • recen­zje i opi­nie – tre­ści oparte na recen­zjach, opi­nie klien­tów lub stu­dia przy­pad­ków, które poka­zują sku­tecz­ność pro­duk­tów lub usług klienta w prak­tyce
 • user-gene­ra­ted con­tent – wyko­rzy­sta­nie tre­ści gene­ro­wa­nych przez użyt­kow­ni­ków, takich jak opi­nie, zdję­cia lub filmy, do budo­wa­nia zaan­ga­żo­wa­nia i spo­łecz­no­ści online wokół marki.

Kanały dys­try­bu­owa­nego przez agen­cję con­tentu

Agen­cje con­tent mar­ke­tingowe wyko­rzy­stują róż­no­rodne kanały dys­try­bu­cji, aby dotrzeć do swo­jej doce­lo­wej grupy odbior­ców i pro­mo­wać tre­ści stwo­rzone dla swo­ich klien­tów.

Naj­po­pu­lar­niej­szymi kana­łami dys­try­bu­cji con­tentu są:

 • strona inter­ne­towa – publi­ka­cja tre­ści na stro­nie inter­ne­to­wej klienta, w tym arty­ku­łów na blogu, e-booków, whi­te­pa­perów, case stu­dies, oraz innych mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych
 • media spo­łecz­no­ściowe – wyko­rzy­sta­nie plat­form takich jak Face­book, Insta­gram, Twit­ter, Lin­ke­dIn, Pin­te­rest, TikTok oraz innych do pro­mo­wa­nia tre­ści, budo­wa­nia zaan­ga­żo­wa­nia, oraz inte­rak­cji z odbior­cami
 • new­slet­tery – wysyłka regu­lar­nych new­slet­te­rów e-mailo­wych zawie­ra­ją­cych nowe tre­ści, aktu­al­no­ści, pro­mo­cje oraz inne infor­ma­cje dla sub­skry­ben­tów
 • kam­pa­nie rekla­mowe – wyko­rzy­sta­nie płat­nych kam­pa­nii rekla­mo­wych, takich jak Google Ads, Face­book Ads, Lin­ke­dIn Ads oraz innych do pro­mo­cji tre­ści, oraz zwięk­sze­nia zasięgu i widocz­no­ści
 • SEO (Search Engine Opti­mi­za­tion) – opty­ma­li­za­cja tre­ści pod kątem wyszu­ki­wa­rek inter­ne­to­wych w celu poprawy ich widocz­no­ści i pozy­cji w wyni­kach orga­nicz­nych
 • współ­praca z influ­en­cerami – nawią­zy­wa­nie współ­pracy z influ­en­cerami lub oso­bami z dużym zasię­giem na plat­for­mach spo­łecz­no­ścio­wych, w celu pro­mo­cji tre­ści i marki
 • Public Rela­tions (PR) – dys­try­bu­cja tre­ści za pośred­nic­twem mediów tra­dy­cyj­nych (np. prasa, radio, tele­wi­zja) oraz por­tali inter­ne­to­wych i blo­gów bran­żo­wych
 • webi­na­ria i wyda­rze­nia online – orga­ni­za­cja webi­na­riów, semi­na­riów online, oraz innych wyda­rzeń w sieci, które dostar­czają war­to­ścio­wej wie­dzy i anga­żują odbior­ców
 • kanały part­ner­skie – współ­praca z part­ne­rami bizne­so­wymi, dys­try­bu­to­rami oraz innymi fir­mami w celu pro­mo­cji tre­ści, oraz zwięk­sze­nia ich zasięgu
 • grupy dys­ku­syjne i fora – aktyw­ność w gru­pach dys­ku­syj­nych, forach inter­ne­to­wych oraz spo­łecz­no­ściach online zwią­za­nych z tema­tyką bran­żową klienta.

Ważne jest dostosowa­nie wyboru kana­łów do potrzeb i pre­fe­ren­cji grupy doce­lo­wej, aby dotrzeć do niej w spo­sób sku­teczny i efek­tywny.

Jakimi kry­te­riami kie­ro­wać się przy wybo­rze agen­cji?

Wybór agen­cji con­tent mar­ke­tingowej to istotna decy­zja, która może mieć zna­czący wpływ na sku­tecz­ność stra­te­gii mar­ke­tingowej Two­jej firmy. Przy wybo­rze agen­cji warto kie­ro­wać się kil­koma klu­czo­wymi kry­te­riami:

Doświad­cze­nie i kom­pe­ten­cje

Sprawdź doświad­cze­nie agen­cji w branży con­tent mar­ke­tingowej oraz ich zdol­ność do reali­za­cji pro­jek­tów podob­nych do Two­ich. Zwróć uwagę na port­fo­lio, refe­ren­cje od klien­tów oraz osią­gnięte wyniki.

Zro­zu­mie­nie Two­jej branży i klien­tów

Wybierz agen­cję, która ma doświad­cze­nie w pracy z fir­mami z branży podob­nej do Two­jej oraz dobrze rozu­mie spe­cy­fikę Two­ich klien­tów i ich potrzeby. Zro­zu­mie­nie kon­tek­stu bizne­so­wego jest klu­czowe dla sku­tecz­nej stra­te­gii con­tent mar­ke­tingowej.

Stra­te­gia i kre­atyw­ność

Zapy­taj agen­cje o ich podej­ście do con­tent mar­ke­tingu i o to, jakie stra­te­gie pro­po­nują dla Two­jej firmy. Szu­kaj agen­cji, które są kre­atywne i inno­wa­cyjne, a jed­no­cze­śnie potra­fią dosto­so­wać swoje podej­ście do Two­ich kon­kret­nych celów i potrzeb.

Zasoby i zespół

Upew­nij się, że agen­cja ma wystar­cza­jące zasoby ludz­kie i tech­niczne do efek­tyw­nej reali­za­cji Two­ich pro­jek­tów con­tent mar­ke­tingowych. Zapy­taj o skład ich zespołu, kom­pe­ten­cje i doświad­cze­nie poszcze­gól­nych spe­cja­li­stów.

Jakość tre­ści

Przej­rzyj przy­kłady ich pracy, aby oce­nić jakość tre­ści, jaką są w sta­nie dostar­czyć. Sprawdź, czy tre­ści są war­to­ściowe, anga­żu­jące i dosto­so­wane do Two­jej grupy doce­lo­wej.

Refe­ren­cje i opi­nie klien­tów

Zapy­taj o refe­ren­cje od obec­nych lub byłych klien­tów agen­cji. Pozy­tywne reko­men­da­cje od zado­wo­lo­nych klien­tów są dobrym wskaź­ni­kiem jako­ści usług agen­cji.

Zgod­ność z budże­tem i ocze­ki­wa­niami

Określ kla­row­nie swoje ocze­ki­wa­nia, cele oraz budżet, a następ­nie sprawdź, czy agen­cja jest w sta­nie dostar­czyć usługi zgod­nie z tymi para­me­trami. Upew­nij się, że agen­cja ma reali­styczne podej­ście do osią­ga­nia Two­ich celów bizne­so­wych.

Komu­ni­ka­cja i wspar­cie

Zwróć uwagę na jakość komu­ni­ka­cji oraz poziom wspar­cia ofe­ro­wany przez agen­cję. Ważne jest, abyś mógł łatwo komu­ni­ko­wać się z człon­kami zespołu, otrzy­my­wać regu­larne aktu­ali­za­cje i uzy­ski­wać wspar­cie w razie potrzeby.

Dłu­go­ter­mi­nowe part­ner­stwo

Rozważ, czy agen­cja jest gotowa nawią­zać dłu­go­ter­mi­nowe part­ner­stwo i współ­pra­co­wać z Tobą, dosto­so­wu­jąc się do ewen­tu­al­nych zmian i roz­wi­ja­jąc wspól­nie stra­te­gię mar­ke­tingową.

Przy wybo­rze agen­cji con­tent mar­ke­tingowej warto rów­nież zaufać swoim instynk­tom i prze­pro­wa­dzić dogłębną ana­lizę, aby upew­nić się, że wybrana firma jest naj­lep­szym part­ne­rem dla Two­jej firmy.

Pod­czas wybie­ra­nia odpo­wied­niej agen­cji CM należy ustrze­gać się naj­pow­szech­niej­szych błę­dów, jakie czę­sto w tym przy­padku popeł­niają poten­cjalni klienci, jak np. nie­zna­jo­mość port­fo­lio oraz refe­ren­cji agen­cji, zanie­dba­nie zrozu­mienia stra­te­gii agen­cji oraz jej podej­ścia do kwe­stii con­tent mar­ke­tingu czy nie­uwzględ­nie­nie doświad­cze­nia bran­żo­wego firmy.

udostępnij artykuł:

Facebook X LinkedIn

kategoria:

wiedza